İlk Türk Devletleri çözümlü sorular ve test

İlk Türk Devletleri çözümlü sorular ve test

Kategoriler: Tarih

1. Orta Asya’da meydana gelen; I. Salgın hayvan hastalıklarının görülmesi II. Nüfusun belirli alanlara yığılmasıyla ortaya çıkan ekonomik yetersizlikler III. Haçlı Seferlerinin yapılması gelişmelerden hangileri Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I,II ve III

2. Asya Hun Devleti ile ilgili; I. Asya’da bilinen ilk Türk devletidir. II. Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. III. Çin entrikaları sonucu yıkılmıştır. gibi bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

3. – Türk toplumunda ilk defa devlet ve millet olma bilincini başlattılar. – Tarihte ilk defa askeri teşkilatlanmada onluk sistemi kullandılar. – Asya’da ilk defa tüm Türkleri tek bayrak altında topladılar. Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A) Avrupa Hun Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avarlar D) Göktürkler E) Uygurlar

4. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri içerisinde ilk defa Çin’e karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Hun Devleti B) Avrupa Hun Devleti C) II. Göktürk Devleti D) Uygur Devleti E) Kırgızlar

5. I. Tekerleğin bulunması II. Atın evcilleştirilmesi III. Komşu devletlerin baskısı IV. Kuraklığın olması gibi nedenlerden hangileri, Orta Asya’dan göç eden Türklerin uzak bölgelere gitmesini kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II, III ve IV

6. Uygurlar Bögü Kağan zamanında Maniheizm’i benimsediler. Bu din, Uygur Türklerinin yaşam tarzında önemli değişikliklere neden oldu. Buna göre; I. Hayvancılığın terk edilmesi II. Tarımın temel geçim kaynağı olması III. Askerlik ve savaşçılık özelliğinin zamanla yitirilmesi gibi gelişmelerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

1. D 2. E 3. B 4. C 5. D 6. E

7. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygurlar B) Göktürkler C) Avarlar D) Akhunlar E) Kutluklar

8. I. Göktürk Devleti; I. Bizans Devleti’nin baskısı II. Çin entrikaları III. Boylar arası mücadeleler gibi nedenlerden hangisinden dolayı yıkılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

9. Aşağıdaki Orta Asya Devletleri’nden hangisinin kültürel yönü diğerlerine göre daha fazla ön plandadır?
A) Göktürkler B) Türgişler C) Akhunlar D) Uygurlar E) Kutluklar

10. Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede kurulmasında; I. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması II. Göçebe hayat tarzını sürdürmeleri III. Türklerin teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları gibi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

11. Uygularla ilgili; I. fiehirler kurdular; resim, heykeltraşlık, minyatür ve mimaride geliştiler. II. 38 harşi ilk Türk alfabesini oluşturdular. III. İlk defa hareketli matbaayı icad edip, pamuktan kağıt yaptılar. gibi bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I,II ve III

12. İslamı kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlılar B) Kimekler C) Tuhsı Türkleri D) Çiğil Türkleri E) Karluk Türkleri

13. Museviliği kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdil Volga Bulgarları B) Tuna Bulgarları C) Hazarlar D) Macarlar E) Kimekler

14. Kavimler Göçü’nün sonuçlarından; I. Doğu Roma İmparatorluğu’nun tamamen yıkılması II. Avrupa’nın etnik ve siyasi yapısının değişmesi III. Avrupa’da feodalite rejiminin oluşmasına zemin hazırlanması hangilerinin doğru verildiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

7. A 8. B 9. D 10. C 11. C 12. E 13. C 14. E

1. I. Balkan Seferleri II. Roma Seferi III. Galya Seferi Avrupa Hun Devleti’nin yukarıda gerçekleş- tirdiği savaşlar aşağıdaki Hun hükümdarlarından hangisinin döneminde yapılmıştır?
A) Balamir B) Uldız C) Attila D) Dengizek E) İrnek

2. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Avar Devleti B) Avrupa Hun Devleti C) Göktürkler D) İdil Volga Bulgarları E) Macarlar

3. Bumin Kağan’ın Avarlar’a isyan ederek 552’de Ötüken merkez olarak kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk B) Göktürk C) Uygur D) Kırgız E) Karluk

4. Bumin Kağan I. Göktürk Devleti’ni kurduktan sonra ülkesini doğu ve batı olarak ikiye böldü, batı kanadında kardeşi İstemi Yabgu’yu görevlendirdi, doğu kanadını ise kendisi yönetti. Buna göre, I. Doğudan gelecek Moğol saldırılarını engellemek II. Doğu’nun Türklerce kutsal sayılması III. Devletin merkezinin doğu olması Bumin Kağan’ın ülkenin doğu kanadına geç- mesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

5. I. Türgişler II. Avarlar III. Hunlar IV. Peçenekler Yukarıda verilen Türk Devletlerinden hangilerinin hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) II ve III E) I, II ve IV

6. Avar Devleti’ne son verip Ötüken başkent olmak üzere Orta Asya’da kuruldular. Sasaniler ile ittifak yaparak Akhun Devlet’ine son verdiler. 582 yılında Çin egemenliğine girerek yıkıldılar. Yukarıda özellikeri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Hun Devleti B) I. Göktürk Devleti C) II. Göktürk Devleti D) Uygur Devleti E) Kırgız Devleti

7. Uygurlar Bögü Kağan zamanında Maniheizm dinini resmi din olarak kabul etmişlerdir. Mani dinindeki bazı yasaklardan dolayı hayvancılığı terk ederek tarım ve ticaretle uğraşmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da göçebe hayatı terk ederek yerleşik hayata geçmişlerdir. Buna göre, Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Mani dini, Türk örf ve adetlerin değişmesinde etkili olmuştur. B) Orta Asya Türklerinin tamamı Göktanrı inancını terk etmiştir. C) Uygurlar farklı inançlara hoşgörü ile yaklaşmıştır. D) Din, ekonomik yaşamda belirleyici olmuştur. E) Uygurlar’da mimari gelişmeye başlamıştır.

1. C 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. B

8. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
A) Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. B) Avrupa’nın etnik ve siyasi yapısı değişti. C) Hristiyanlık kavimler arasında yayıldı. D) Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. E) Bugünkü Avrupa devletlerinin temeli atıldı.

9. Hazarlar yönetim kadrosu olarak Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk Devletidir. Hazarlar arasında Göktanrı dininin yanında Hristiyanlık, Musevilik, İslamiyet gibi dinler de yayılmıştır. Bu yönüyle Hazarlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Hazarlar, farklı inançlara hoşgörü ile yaklaşmıştır. B) Hazar nüfusu içinde en çok Hristiyan vardır. C) Hazarlar ticarette en gelişmiş uygarlıktır. D) İslamiyetten önceki Türk devletlerinde mimarinin en çok geliştiği devlettir. E) Hazar kültürü özgün bir yapıya sahiptir.

10. Eski Türklerde, devlet merkezine “Ordu” denilmiş, ülke genel olarak sağ-sol veya doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Kanat yöneticilerine “Yabgu” adı verilmiştir. Yabgu olarak gö­ revlendirilen kişiler, hanedana mensup erkek çocuklarından seçilmiştir. Buna göre, Türk devletlerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkması beklenebilir?
A) Ülkenin hanedan üyeleri tarafından yönetilmesi merkezi otoriteyi zayışatmıştır. B) Devletin batı kanadındaki Yabgu aynı zamanda yargıçtır. C) Eski Türklerde kadın da yönetimde söz sahibi olmuştur. D) Kurultay ülkenin sadece doğu tarafında söz sahibidir. E) Eski Türklerde kız çocuklarına hiç değer verilmemiştir.

11. İslamiyet öncesi Türk Devletleri’nde görülen “Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır.” anlayışı aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Devletlerin aynı kültürü benimsemesine B) Askeri bakımdan güçlenmesine C) Göçebe yaşamın devam etmesine D) Devletin kısa sürede parçalanmasına E) Hükümdarların kutsal sayılmasına

12. Göktürk Devleti’ni, İslamiyet öncesi kurulan diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çinlilerle mücadele halinde olması B) Kut anlayışının benimsenmesi C) Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet olması D) Çinliler tarafından yıkılmış olması E) Ekonomilerinin tarıma dayanması

13. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Matbaayı kullanmışlar ve ilk Türkçe kitapları basmışlardır. B) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. C) Devletin kurucusu Bilge Kül Kağan’dır. D) Saraylar, tapınaklar gibi kalıcı eserler bırakmışlardır. E) En önemli ekonomik gelirleri hayvancılıktır.

14. Orta Asya Türk Devletleri’nin göçebe yaşam sürmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
A) Atı evcilleştirmiş olmaları B) Sık sık istilalara uğramaları C) Sanat ürünlerini taşınabilir malzemeden yapmaları D) Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması E) Kalıcı mimari eserlerinin olmaması

8. D 9. A 10. A 11. D 12. C 13. E 14. D] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar