Halka Hizmet Eden Kuruluşlar 5. Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Toplum: Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yasayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümüdür.

İnsanların, yaşamlarını daha iyi sürdürebilmesi beslenme, giyinme, sağlık, eğitim barınma, güvenlik gibi bazı temel ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır.

Devletimiz bu gibi toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamakla sorumludur.

Devlet: Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu siyasi olarak örgütlenmiş toplum düzendir.

Devletin, toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, beslenme, sağlıklı bir çevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu kurumlara “resmi kurum” denir.

Resmi Kurum Özellikleri:

 • Masrafları (giderleri) devlet tarafından karşılanır.
 • Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır.
 • Çalışma şartları ve yöntemleri devlet tarafından belirlenir.
 • Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında “maaş” denilen ücret alırlar.
 • Çalışanlar arasında mevki(makam) ve görev farkı vardır.
 • Resmi kurumlara kamu kurumları da denir. Çalışanlarına da “kamu görevlisi” ya da “memur” denir.

Eğitim Kurumlarımız

Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan kurumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminin belirlenmesinde, okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.

Sağlık:

Her toplum için sağlığın önemli bir yeri vardır. Sağlıksız nesillerin yaşadığı toplumlar ilerleyip kalkınamazlar. Bu nedenle ülkemizde de sağlığa önem verilmiştir. Devlet, topluma sağlık hizmeti vermesi için pek çok kurum oluşturmuştur. Sağlık kurumlarımız, insanların hastalıklardan korunması, teşhis ve tedavisi hizmetlerini vermek için kurulmuşlardır.

Güvenlik:

Toplumun iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan korunması devletin temel görevlerindendir.

Adalet:

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Mahkemeler, vatandaşların birbirleriyle anlaşmazlıklarını çözmek, suçluları kanunlara dayanarak cezalandırmak amacıyla kurulmuşlardır.

Sosyal Güvenlik Kurumları:

Çalışanların maaşlarının bir bölümü devlete bağlı sosyal güvenlik kurumlarına kesinti olarak ödenir. Bu parayla devlet çalışanlarının tedavi giderlerini karşılar.

Sivil Toplum Kuruluşları:

Demokratik toplumlarda tüm ihtiyaçları devlet tek başına karşılayamaz. Bu nedenle insanlar bir araya gelerek dernek, vakıf ve sendikalar kurarlar. Bunlara Sivil Toplum Kuruluşu (STK) denir.

Sivil Toplum Örgütünün Özellikleri:

 • Gönüllük esasına göre çalışırlar.
 • Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır.
 • Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.
 • Çalışanlar görevlerini yaparken ast üst ilişkisi içinde çalışmazlar. Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır.
 • Devletin katkısı yoktur. Ancak örgütlenmelerini ve faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.
 • Devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışmalar yaparlar.
 • Masraflarını (ihtiyaçlarını), çalışmalara destek veren üyelerin bağışlarıyla karşılarlar.
 • Oda, sendika, dernek veya vakıf adı altında faaliyet gösteriler.

Eğitim:

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burslar vermek, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek olmak, öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödüller vermek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Çevre:

TEMA Vakfının açılımı Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfıdır. Bu vakıf adından da anlaşılacağı gibi erozyonla mücadele için uğraşır ve bu konuda halkı bilinçlendirmeye çalışır. Doğal afete uğrayan toprakları tekrar iyileştirmeye çalışır. Bunun için çorak kesimlerde ağaçlandırma yaparlar. Ayrıca ağaçlandırmanın önemi hakkında okullarda eğitimler verirler ve uluslararası çalışmalarda bulunurlar.

Sağlık:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi’nde çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar