Dünyanın Çeşitli Sorunları Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ SORUNLARI

Küresel Isınma

Küresel ısınma, insan faaliyetleri sonucu atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir.

Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazları neden olmaktadır. Karbondioksit, su buharı metan gibi gazların, güneşten gelen radyasyonun, ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir. Günümüzde bilim çevreleri, küresel ısınmada başrolü, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasının oynadığını ifade etmektedirler.

Çevre Kirliliği

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi, çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.

Bu artış var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

Çevre Kirliliğinin Genel Nedenleri

 • Hızlı nüfus artışı
 • Plansız kentleşme
 • Plansız endüstrileşme
 • Doğal kaynakların hoyratça kullanılması

Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri, çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50’sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarının en önemli nedenini teşkil etmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahiptir.

Çevre Sorunlarının Nedenleri

 • Göçler ve düzensiz şehirleşme
 • Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı
 • Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon
 • Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi
 • Konutlardaki ve iş yerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği
 • Motorlu araçlar ve deniz araçları
 • Maden, kireç, taş ve kum ocakları
 • Gübre ve zirai mücadele ilaçları
 • Atmosferik olaylar ve doğal afetler
 • Kanalizasyon sularının arıtılmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması
 • Sulak alanların ve göllerin kurutulması
 • Arazilerin yanlış kullanımı
 • Kaçak avlanma
 • Televizyon, bilgisayar, röntgen ve tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon
 • Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü

Açlık ve Yoksulluk

İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük endişelerinden birini açlık sorunu oluşturmuştur. Dünyada açlık sorununun giderek derinleşmesinin ve bu konudaki endişelerin artmasının en önemli iki nedeni, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve bölgesel anlaşmazlıklardan doğan çatışmalardır.

Dünyada açlıktan en çok etkilenen ülkelerin dörtte üçü savaşların tahrip ettiği ülkelerdir.

Dünya Bankası raporlarına göre, dünya nüfusunun beşte biri uluslararası yoksulluk sınırlarının altında yaşıyor. Toplumda yoksulluktan etkilenen en duyarlı grup çocuklardır. Dünya Bankası kişi başına günlük 1 dolar kazancı “uluslararası yoksulluğu” deniyor.

Su, beslenme için gerekli en az kalori ve çocukların okula başlayamaması gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması “temel gereksinim yoksulluğu”; bütün gelirin besin için harcandığı ve buna karşın yeterli besin sağlanamadığı durum ise “ağır yoksulluk” olarak tanımlanıyor.

Bulaşıcı Hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı hastalıkların tarihte görülmedik ölçüde hızlı yayıldığını bildirmektedir.

Örgüt, “Daha Güvenli Bir Gelecek” adlı raporunda 1967’den bu yana hastalığa sebep olan 32 yeni mikrop ya da virüsün bulunduğunu belirtmektedir.

HIV / AIDS, Ebola, Marburg, SARS, Kuş Gribi ve Domuz Gribi bunlardan bazılarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar