Coğrafi Bilgi Sistemleri


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, gösterilmesi ve analiz edilmesini sağlayan sisteme coğrafi bilgi sistemi denir. Topla› nan veriler bilgisayar ortamında görsel verilere dönüştürülür.Coğrafi bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere güvenli ve hızlı ulaşım sağlaması CBS’ye olan ilgiyi artırmaktadır. Bu nedenle CBS, geleceğin planlanmasında kamu ve özel kuruluşlar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir.

Günümüzde CBS, haritacılık, coğrafya, çevre, arazi kullanımı, savunma, belediyecilik hizmetleri gibi her alanda kullanılır hale gelmiştir. CBS, coğrafi verileri birbiriyle ilişkilendirilmiş harita katmanları şeklinde saklar. Bu konumsal bilgilerin değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi