Coğrafi Bilgi Sistemleri


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, gösterilmesi ve analiz edilmesini sağlayan sisteme coğrafi bilgi sistemi denir. Topla› nan veriler bilgisayar ortamında görsel verilere dönüştürülür.

Coğrafi bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere güvenli ve hızlı ulaşım sağlaması CBS’ye olan ilgiyi artırmaktadır. Bu nedenle CBS, geleceğin planlanmasında kamu ve özel kuruluşlar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir.

Günümüzde CBS, haritacılık, coğrafya, çevre, arazi kullanımı, savunma, belediyecilik hizmetleri gibi her alanda kullanılır hale gelmiştir. CBS, coğrafi verileri birbiriyle ilişkilendirilmiş harita katmanları şeklinde saklar. Bu konumsal bilgilerin değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir.] }

Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması yanında bunların yönetimi ve geleceğe yönelik olarak planlanması ülkeler için oldukça önemli hale gelmiştir. Günümüzde hızla büyü-yen küresel ekonomi ve toplum anlayışıyla birlikte hükümet-ler, coğraü bilginin yönetiminin önemli bir ihtiyaç noktası olduğunun farkına varmışlardır. Zaman ve alana bağlı olarak çok hızlı değişen ve oldukça fazla olan bu bilgilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi insan emeğiyle çok uzun zaman almakta ve çok pahalıya mal olmaktadır.
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), bu sorunların çözümünde yeni teknik ve olanaklar sağlamaktadır. CBS, karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi işlemlerini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir. CBS ile coğrafi bilgiyi sayısal veriler olarak bilgisayar ortamına işlemek, depolamak, yönetmek ve analiz edip görsel verilere dönüştürmek çok kısa sürede yapılabilmektedir. CBS ile aynı ortam içerisindeki veriler birbirleriyle karşılaştırılarak, aralarındaki ilişki boyutu çok kolay olarak tespit edilebilmektedir. Herhangi bir konuda CBS'nin uygulanabilmesi için bilgisayar donanımı, yazılım, veri tabanı ve uzman elemanların olması gerekmektedir.
CBS'de kullanılan verilerin sağlandığı başlıca kaynaklar:
* Haritalar ve çizimler
* Yerin havadan çekilmiş fotoğrafları
* Uzaktan algılama görüntüleri
* İstatistikî ve yazılı bilgiler
* Arazi çalışmalarından elde edilen bilgiler
Günümüzde CBS, orman ve tarımsal arazilerin belirlenmesi, enerji nakil hatlarının güzergahlarının ve ulaşımın planlanması, itfaiye ve ambulans gibi toplumsal hizmetlerin en iyi şekilde sağlanabilmesi, tarımsal ürün rekoltelerinin belirlenmesi gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Ayrıca deprem ve atmosferik kökenli doğal afetlerin izlenmesi ve önlemlerin alınmasında da kullanılmaktadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar