Türklerin Müslüman Oluşu Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Türkler tarihte Asya’da çok büyük devletler kurmuşlar, ancak bu devletler hakanın ölümüyle ülke topraklarının çocukları arasında paylaşılması geleneği ve diğer bazı etkenler nedeniyle uzun ömürlü olmamıştır. Türkistan ve Maveraünnehir’de yaşayan Türklerin, Müslümanlarla ilk karşılaştıkları tarihlerde Gök Tanrı inancına sahip olduklarına dair bilgiler, Kök Türk ve Orhun Kitabeleri’nde belirtilmiştir. Bu da Türklerin tek tanrıya inandıklarını göstermektedir. Gök Tanrı dininde, peygamber ve kutsal kitap yoktur. Türkler, Müslüman Araplarla ilk olarak Emevilerin Maveraünnehir’e kadar gelip Semerkant ile Buhara gibi önemli şehirleri fethetmesiyle muhatap olmuşlardır. Ancak bu dönemde Emevilerin bazı olumsuz tutumları nedeniyle Türklerin İslam’a girişi sadece küçük gruplar ve bireysel düzeyde kalmıştır.Abbasi Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Türkler, İslam dinine daha yakın ilgi duymaya başladılar ve İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. .. nda (M. 751) Türklerin, Çinlilere karşı Abbasilerin yanında yer almasıyla savaş kazanılmış ve bu durum Türkler için dönüm noktası olmuştur. Karahanlılar, 10. yüzyıl başlarında İdil—Volga Bulgar Devleti’nden sonraki ilk Müslüman Türk devleti olmuştur. Daha sonra Türklerin kurduğu Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devletleri, devirlerinin en güçlü medeniyetleri olmuşlardır.

İslam dünyası, Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte yeni bir güce kavuşmuştur. 11. asırdan itibaren Türkler arasından yetişen Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve Seyyit Battal Gazi gibi şahsiyetler, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yayılarak İslam’ı anlatmışlar ve Anadolu’nun Müslümanlaşmasını sağlamışlardır. Türklerin Müslüman olmalarına etki eden faktörler; İslam’ın sahip olduğu hoşgörü anlayışı, Türklerin mizacına uygun olması ve Türklerin inançlarına benzer esaslar içermesi olarak sıralanabilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi