Türkiye’nin Konumunun Uluslararası Politikadaki Yeri 6.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

TÜRKİYE’NİN KONUMUNUN ULUSLARARASI POLİTİKADAKİ YERİ

Türkiye coğrafî olarak Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki bir geçiş noktasında yer almaktadır. Bu durum iki kıta arasında köprü görevi üstlenmesini sağlamıştır. Türkiye’nin coğrafi konumunun tarih boyunca büyük önem taşıdığı görülmektedir. Anadolu’da bir çok devlet kurulmuş; Anadolu, büyük ve önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.

Ülkemizin sahip olduğu boğazlar, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Ege ve Akdeniz’e açılan kapısıdır. Avrupa ülkeleri zengin petrol yataklarına sahip olan Orta Doğu ülkeleriyle ülkemiz üzerinden bağlantı kurmaktadır. Türkiye, yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Akarsu ağı, göller ve verimli tarım arazileri ile yer üstü kaynakları bakımından da zengin olan ülkemiz, ayrıca büyük bir tarımsal üretim potansiyeline de sahiptir.

Türkiye sahip olduğu bu konum nedeniyle siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel açıdan önemli roller üstlenir. Siyasi alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olan Atatürk’ün benimsediği “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini esas alan bir dış politika takip etmiştir. Uluslararası alanda barışı ve güvenliği sağlamaya yönelik yapılan askeri müdahalelere destek vermiştir. Türkiye, ekonomik alanda farklı devletlerle ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışmış gelişmekte olan ülkelere de destek olmuştur.

Popüler Kültürün, Kültürümüz Üzerindeki Etkileri

Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen, kültürel ögelerin hepsidir. Popüler kültür, Batı’da sanayileşme ve modernleşmeyle kent kültürü olarak ortaya çıkmıştır. Gün boyunca çalışan insanlara yorgunluklarını ve sorunlarını unutturan “gündelik hayatın kültürü“ olarak kabul edilmiştir.

Popüler kültür içine birçok kültürü alan bir ögedir. Yani sadece müzik değil, aynı zamanda dizileri. filmleri, dansları, eğlenceleri, törenleri kapsayan kültürdür.

Popüler kültürün bu kadar etkili olmasında sosyal medyanın rolü büyüktür. Popüler kültür dünyanın hızla gelişmesi ve değişmesinden dolayı teknolojinin yaygınlaşması ile çoğalmıştır.

Popüler kültürün artması sonucunda millî kültürümüz zamanla etkisini kaybetmeye başlamış, gelenek ve göreneklerimiz açısından değerli olan kültür ögeleri zamanla unutulmaya başlanmıştır.

Popüler kültür toplumu sürekli tüketime yönlendirir. Kitleleri kendine bağımlı hâle getirebilir. Gençler popüler kültürün olumsuz etkisi sonucunda ailesi ile ters düşmeye başlamış, eski ve yeni nesiller arasındaki görüş ayrılıkları artmış bunun sonucunda da milli kültürümüz zarar görmeye başlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar