İslam Alimlerinin İlme Bakışları


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

İslam dininin bilimsel çalışmaları teşviki sayesinde Müslümanlar öğrenmeyi, ilim sahibi olmayı, insanlık görevi ve ibadet olarak algılamışlardır. Öğrenme ve düşünme yeteneğine sahip insanın, aklını kullanarak kendini, alemi ve Allah’ı tanıyacağına dair anlayış İslam alimlerinin matematik, mantık, fizik, kimya, astronomi gibi bilimlerle ve felsefeyle uğraşmalarında etkili olmuştur.

İslam alimleri, dogmatizme sapmadan, özgürce ve cesaretle ilmî çalışmalarını sürdürmüştür. Kur’an’da ilim; maddi ve manevi ilimler gibi bir ayrım gözetmeksizin bütün bilimleri kapsar. Bu nedenle İslam alimleri bütüncül bir bakış açısıyla hareket ederek bilimsel çalışmaların en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamışlardır.İslam Alimlerinin Avrupa’ya Etkisi

Soru: Abbasi halifeleri tıp, astronomi, mantık ve matematik ile ilgili farklı dillerde yazılmış kitapları toplatıp tercüme ettirmiş, alimlere ve ediplere karşı cömert davranıp, onları himaye etmişlerdir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir?
A) Pozitif bilimlerin ortaya çıkması
B) Mescid-i Nebevi’nin bir kısmının eğitim ve bilim faaliyetleri için düzenlenmesi
C) Arap ve mevali arasındaki farkın ortadan kalkması
D) Türklerin kitleler halinde İslamiyet’e girmeye başlaması
E) İslam dünyasında büyük bir fikir hareketinin başlaması

Soru: İslam tarihinde Emeviler ve Abbasiler Dönemlerinde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Bilimsel çalışmaların hız kazanması
II. Fethedilen bölgelerdeki kültürlere ait eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi
III. Endülüs Emevilerinin açtığı medreselerde Avrupalı öğrencilerin öğrenim görmesi
Bunlardan hangileri İslam bilginlerinin başka kültürlerden etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi