Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih
 • Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki topraklardır.
 • Bölgede tarım gelişmiş, ancak hayvancılık gelişmemiştir.
 • Doğal kaynakların bölgede olmayışı uygarlığın gelişmesi için eksiklikti. Ancak bu eksiklikler, toplumların teşkilatlanmasını (organizasyon) sağladı.
 • Şehir devletleri: İlk olarak Sümerlerde site denilen şehir devletleri ortaya çıktı.
 • Merkezi krallık: Zamanla Babillilerde güçlü liderler yönetimi ele geçirdiler.
 • İmparatorluk: İstilacı olan Asurlular ise Mezopotamya dışında farklı bölgeleri de alarak imparatorluk kurdular.
 • Eski Yunan‘da sahil şeridi ve yüksek dağlar merkezi bir devletin kurulmasını engelledi.
 • Polis denilen şehir devletleri (Atina, Korint Tebai, Sparta gibi) kuruldu.
 • Şehir devletlerinin birbirleriyle olan mücadelesi güçlü orduları ortaya çıkardı.
 • Zamanla siyasi yapı şekillendi. Kralın yetkileri meclis tarafından kısıtlandı.
 • Krallık saltanatla değil, seçimle belirlendi.
 • Soylular, yönetimi ele geçirerek aristokratik yönetimleri kurdular.
 • Aristokratların krallığı yönetme hakkının sadece kendilerinde olduğunu belirtmesiyle oligarşik yönetim doğdu.
 • Belirli kişiler aday olabilir ve sadece soylular oy kullanabilirdi.
 • İlerleyen dönemlerde, soylulara karşı mücadele ederek iktidarı ele geçiren kişiler ortaya çıktı.
 • Bu kişilere tiran, yönetime ise tiranlık denildi.
 • Tiran Peistratos döneminde, Atina’da köylüler altın çağlarını yaşadılar.
 • Peistratos, iki aristokrat tarafından öldürülünce tiranlık yıkıldı.
 • Bu iki kişi kahraman ilan edilerek, heykelleri dikildi (ilk kamusal heykel).
 • İlkçağ’da Hititlerde ve Urartularda feodal (yerel) krallık vardı.
 • Yerel kral, merkezi krala bağlı idi.
 • Hititlerde ülke yönetiminde söz sahibi olan pankuş meclisi vardı.
 • Kral, yönetimde bu meclise danışırdı.
 • Tavananna denilen kraliçe yönetimde söz sahibidir.
 • Urartular, dağlık bir bölgede olduklarından merkezi bir krallık kurmaları zordu.
 • Kabileler, kendi bölgelerine hakim, merkezdeki krala karşı da sorumlu idiler.
 • Persler; İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve kısmen Eski Yunan’ı içine alan büyük bir imparatorluk kurdular.
 • Ülke satraplık denilen eyaletlere ayrıldı.
 • Başlarına satrap denilen yöneticiler atandı.
 • Satraplar, merkezden gönderilen memurlarca (şah gözü) denetlendi.
 • Başarılı olanlar ödüllendirildi.
 • Persler, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve iletişim için posta teşkilatı kurdular.
 • Mısır, çöller ve dağlarla çevrili olduğundan istilalara açık değildi.
 • Mısır’da Nil nehri hayat kaynağıdır.
 • Nil boyunca nom denilen şehir devletleri kurulmuştu.
 • MÖ 3000’lerde Kral Menes, şehir devletlerini birleştirerek merkezi bir krallık kurdu.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar