Halifeliğin Kaldırılması Nedenleri Sonuçları (3 Mart 1924) Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Nedenleri • Halifeliğin inkılapların önünde engel oluşturması
 • Halife Abdülmecid Efendi’nin resmi yazışmalarda “Han” sıfatını kullanarak saltanatı geri getirmeye çalışması
 • Halifeliğin ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşmaması
 • Halifeliğin laikleşme yolunda engel teşkil etmesi
 • Halifeliğin dış politikayı olumsuz etkilemesi
 • Ümmetçi anlayıştan ulus devleti anlayışına geçilmek istenmesi
 • Halifeliğin İslam dünyasındaki etkinliğini kaybederek sembolik hale gelmesi
 • TBMM 3 Mart 1924’te çıkardığı kanunla halifeliği kaldırmıştır. Aynı kanunla Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkarılması kabul edilmiş ve Osmanlı Hanedanı 6 Mart 1924’te yurt dışına çıkarılmıştır.

Halifeliğin kaldırılmasıyla;

 • İnkılapların yapılması yolundaki önemli bir engel ortadan kalkmış
 • Eski rejim yanlıları en önemli dayanakları kaybetmiş
 • TBMM’nin ülke genelinde otoritesi artmış
 • Diğer ülkelerle ilişkilerimizin gelişmesi sağlanmıştır.

Halifeliğin kaldırıldığı gün :

 • Şeriyye ve Evkaf Vekaleti (Din işleri Bakanlığı) kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
 • Erkan-ı Harbiye Vekaleti (Savaş Bakanlığı) kaldırılarak Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kurulmuştur.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek eğitim ve öğretim birleştirilmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi