Coğrafyanın Bölümleri (Fiziki ve Beşeri Coğrafya) Tyt


Kategoriler: Coğrafya

COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ

1. FİZİKİ COĞRAFYA

Jeomorfoloji (Yerşekilleri Bilimi)Jeoloji
Jeofizik
Haritacılık (kartoğrafya)
Taşbilimi (litoloji)
Toprak bilimi (pedoloji)

Hidrografya (Sular Bilimi)
Hidroloji
Akarsu bilimi
Okyanus bilimi (oseonografya)
Göl bilimi (limnoloji)
Klimatoloji (İklim Bilimi)
Meteoroloji
Fizik

Biyocoğrafya (Canlılar Bilimi)
Biyoloji
Botanik
Zooloji
Tıp

2. BEŞERİ ve EKONOMİK COĞRAFYA

İnsanların doğal çevre şartları içerisindeki faaliyetlerini inceler. İnsanların yeryüzündeki dağılışını, yaşam biçimlerini etkileyen faktörleri inceler.

Beşeri Coğrafyanın İnceleme Alanları

1. Nüfus Coğrafyası

Nüfus miktarını, dağılışını ve özelliklerini, göç hareketlerini ele alır ve inceler. Örneğin; bir ülkede okur-yazar olanların toplum içindeki payının araştırılması.2. Yerleşme Coğrafyası

İnsanların yerleşim olarak seçtiği yerleri, yerleşme tipi ve dokusu, yeryüzünde yerleşme için elverişli yerlerin özellikleri gibi konuları araştırır. Örneğin Amazon ve Kongo Havzaları’nda yerleşmeyi sınırlandıran durumların ele alınması

3. Tarım Coğrafyası

Neolitik çağdan beri günümüze kadar süregelen tarımsal faaliyetleri ve üretimleri tarım coğrafyası inceler, bunun yanı sıra, tarım faaliyetlerinin insan yaşamı üzerindeki etkisi, tarımı etkileyen faktörler ve tarımsal üretim bölgeleri inceleme alanına girmektedir.

4. Siyasi Coğrafya

Ülkeler arası ilişkiyi, bir ülkenin jeopolitik ve jeostratejik özelliklerini, siyasi örgütler ve toplumlar arasındaki etkileşimleri ele alır, bu konuları etkileyen faktörleri derinlemesine inceler. Örneğin Afrika’nın yerli kabilelerinden olan “pigmeler“in neden siyasi olarak örgütlenemedikleri gibi nedenleri ve sonuçları inceler.

5. Sanayi Coğrafyası

Sanayi kollarını, sanayi faaliyetlerinin dağılış nedenlerini, hammadde üretim bölgelerinde pazarlama koşullarını ve bu koşulları etkileyen faktörleri araştırır ve derinlemesine inceler.

6. Sağlık Coğrafyası

Ülke genelinde etkili olan hastalıkların çıkış ortamı ve dağılışını, sağlık kuruluşlarının ülke genelinde yoğunlaştığı yerleri inceleyen beşeri coğrafyanın dalıdır.7. Ulaşım Coğrafyası

Ulaşım yollarının (yollar, köprüler, viyadükler, havaalanları, limanlar vb.) dağılışını, ulaşım yollarının dağılışı üzerinde etkili olan faktörleri inceler. Bunun dışında online ve telekomünikasyon hizmetleri de ulaşım coğrafyasının konusudur.

8. Turizm Coğrafyası

İnsanların görmek, gezmek, eğlenmek, dinlenmek, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerine de katılmak amaçlı ya da sağlık yönünden tedavi olmak için yaptıkları etkinlikleri inceleyen coğrafyanın dalıdır.

9. Enerji Coğrafyası

Nükleer, termik ve hidroelektrik enerji gibi belli başlı enerji kaynaklarının dağılışını, tükenen ve tükenmeyen enerji kaynaklarını inceler.

10. Kültürel Coğrafya

İnsanların kültürel özelliklerini ve dağılışını ele alır.

11. Tarihi Coğrafya

Coğrafyanın tarihsel gelişimi, coğrafi düşüncenin değişimi ve ilerlemesini inceler.

12. Ticaret Coğrafyası

Ticarete konu olan coğrafi olay ve durumların özellikleri ile dağılışını inceler.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi