Çevre Sorunlarına Bazı Örnekler 11.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

ÇEVRE SORUNLARINA BAZI ÖRNEKLER

 • Bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda suların toprağa sızması azalacağından, sellenmeler oluşur. Ayrıca atmosfere karışan nem mik-
  tarı azalır.
 • Dünyadaki karbon kendi içerisinde doğal bir dengeye sahiptir. Ancak sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, yangınlar, fosil yakıt kullanımı ve orman tahribatları karbon dengesini bozmuştur.
 • Sanayi Devrimi’nden sonra atmosferdeki karbon oranı artmıştır.
 • Ozon tabakasının seyretmesi, biyolojik zenginliğin yok olması, küresel ısınma ve iklim değişmeleri, asit yağmurları, çölleşme, toprak erozyonu ve suların kirlenmesi küresel çapta bir sorundur.
 • İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazlarının artmasıyla atmosfer sıcaklığının yapay olarak yükselmesi sonucu oluşan küresel ısınma tehlikeli boyutlara yaklaşmaktadır.
 • Küresel ısınma sonucunda; buzulların erimesi ve deniz seviyesinde yükselmeler kıyılarda toprak kayıpları, su sorunu, buharlaşma ve kuraklık, yangınlar, bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması gibi felaketlerin yaşanacağı beklenmektedir.
 • İnsan faaliyetleri sonucunda havaya karışan bazı gazların atmosferde su partikülleri ile tepkimeye girmesiyle asit yağmurları oluşur.
 • Asit yağmurları sanayileşmiş kentlerde kış mevsiminde tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.
 • Ozon tabakası Güneş’ten gelen zararlı ışınları tutarak Dünya’ya ulaşmasını engeller.
 • Ozon bir sera gazı olduğundan, ozon değişimi iklim değişmelerine neden olmaktadır.
 • İnsanlar için çok önemli ham maddeler sağlayan ormanların azalması birçok bitki ve hayvan türünün azalmasına neden olmuştur.
 • Gelişmemiş ülkelerde orman alanları azalırken, gelişmiş ülkelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ormanlık alanlar artış göstermektedir.
 • Kentlerde beton ve asfalt kaplamaların artması yer altına sızan su miktarını azaltmakta, ayrıca sellenmelere neden olmaktadır.
 • Yer altı sularının aşırı kullanılması su seviyesinin düşmesine ve deniz suyunun yer altı suyuna karışmasına neden olur.
 • Yanlış planlamalarla yapılan barajlar ekosisteme önemli zararlar vermektedir.
 • Bataklık ve sulak alanlar yer yüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. Bu alanların kurutulması doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar