Abbasiler Dönemi Özellikleri Yıkılma Nedenleri TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

ABBASİLER (750 – 1258)

Emevilerin yıkılmasından sonra Hz. Muhammed’in amcası Ebul Abbas’ın soyundan gelenler tarafından kuruldu. Halife Mansur döneminde Bağdat başkent yapılarak devletin kuruluşu tamamlandı. Abbasilerin en parlak dönemi, Harun Reşid ve oğulları zamanında yaşandı.Bu dönemde;

Bermek ailesi vezirlik makamına getirildi.

Frank krallığıyla ilişkiler geliştirilerek, Bizans ve Endülüs Emevileri’ne karşı ittifak yapıldı.

Talas Savaşı ile Türk – Arap düşmanlığı, dostluğa dönüştü.

Bilim ve kültür çalışmalarına hız verildi. Eski Yunan ve Hellen eserleri Arapçaya çevrildi.

Bağdat’ta İslam Rönesansı hareketleri başladı.

Halife Mutasım döneminde Türkler önemli komutanlık ve valiliklere getirildi. Mutasım, Türkler için Bağdat yakınlarında Samarra şehrini kurdu.

Yorum: Abbasilerin Müslümanlar arasında milliyet farkı gözetmemeleri birlik ve beraberliğin güçlenmesine ve İslamiyet’in diğer milletler arasında yayılmasına ortam hazırlamıştır.Dini konuları akıl yoluyla çözümlemeye çalışan Mutezile Mezhebi doğdu.

IX. yüzyıldan itibaren iç karışıklıklar nedeniyle merkezi otoritesi zayıflayan Abbasiler, “Tevaif-i Mülük” adı verilen küçük devletçiklere ayrılarak parçalandılar.

Yorum: Abbasilerin bu şeklide parçalanmasının nedeni Emir-ül Ümera denilen valilere geniş yetkiler verilmesidir.

Abbasilerin Yıkılma Nedenleri

Şii ve Batınilerin aleyhte çalışmaları

Moğol baskısının artması

Merkezi otoritenin zayıflaması

Aynı anda 3 ayrı yerde halifelik sanının kullanılması

Tevaif-i Mülük denilen küçük devletçiklerin ortaya çıkması

Emeviler Dönemi’nde meydana gelen,Örnek:

I. Mevali uygulaması,
II. devlet yönetiminde sadece Arap unsurlara yer verilmesi,
III. ordunun müslümanlardan oluşturulması
gibi gelişmelerden hangileri, Arap milliyetçiliği politikası uygulandığının göstergesidir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III

Çözüm: Emeviler Dönemi’nde meydana gelen,

– Mevali uygulaması,

– devlet yönetiminde sadece Arap unsurlara yer verilmesi, gibi gelişmeler Arap milliyetçiliği politikası uygulandığının göstergesidir. Doğru cevap (C) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi