18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih, Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. SınıfSoru: Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar barışçıl politikalarla diplomasi yürüttüğü Fransa, herhangi bir gerekçe belirtmeden Mısır'ı işgal etmiş ve Osmanlı bu işgali kendi askerî gücüyle sonlandıramamıştır.
Osmanlı Devleti'nin bu sorunu aşmak amacıyla,
l. İngiltere ve Rusya'dan yardım alma,
ll. denge siyaseti izleme,
lIl. Avrupa'ya ilk kez elçi gönderme
yöntemlerinden hangilerini uyguladığı savunulabilir?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Ive ll
D) II ve III E) I, II ve IlI

Soru: o Fransız İhtiIali'nin milliyetçilik fikri
o Megali İdea düşüncesi
o Avrupa devletlerinin kışkırtmaları
o Etnik-i Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları
o Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın isyan etmesi
Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sebebini oluşturmuştur?
A) Fransa'nın Mısır'ı işgalinin
B) Yunan isyanının
C) Osmanlı'nın bir Avrupa devleti sayılmasının
D) Ermeni sorununun
E) Balkan bunalımının

Soru: II. Mahmut. Mora isyanını bastırmakla görevlendirdiği Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın talebi üzerine Mora ve Girit valiliklerini Kavalalı'ya vermeyi kabul etmiştir. Ancak Avrupalı devletlerin müdahalesiyle isyan bastırılamamış ve Yunanistan'ın bağımsız olmasıyla Kavalalı, Osmanlı Devleti'nden Girit'e ek olarak Suriye valiliğini istemiştir.
Bu gelişme, süreç içerisinde Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamamıştır?
A) ll. Mahmut'un Kavalalı'nın Suriye ile ilgili isteklerini reddetmesi
B) KavaIalı'nın Osmanlı'ya olan bağlılığının sona ermesi
C) Osmanlı-Kavalalı Savaşı'nın başlaması
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerin askerî desteğine başvurması
E) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi

Soru: o Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya. silah, cephane ve asker yardımı yapacak,
o Rusya, bir saldırıya uğrarsa Osmanlı, Boğazları Rusya'nın savaştığı devletlere kapatacaktır.
Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinin maddeleridir?
A) Kütahya Antlaşması'nın
B) Hünkâr İskelesi Antlaşması'nın
C) 1841 Londra Antlaşması'nın
D) ParisAntlaşmasrnın
E) Bükreş Antlaşması'nın

Soru: 1838'de Osmanlı Devleti'yle İngiltere arasında imzalanan Baltalimanı Sözleşmesi'nin,
I. Yerli tüccarın yaptığı ihracattan alınan vergi % 12, Yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında yaptıkları ithalat sırasında ödeyecekleri vergi % 5 olacak,
II. İngiliz tüccarlar, Osmanlı topraklarında her türlü malın ticaretini yapabilecek,
IlI. Yerli tüccarın ödediği iç gümrük vergisini yabancı tüccarlar ödemeyecek
maddelerinden hangileri Osmanlı tüccarları için Avrupalı tüccarlar karşısında haksız rekabete sebep olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) I ve ll
D) I ve III E) lI ve III

Soru: 1838'de Osmanlı Devleti'yle İngiltere arasında imzalanan Baltalimanı Sözleşmesi'nin,
I. Yerli tüccarın yaptığı ihracattan alınan vergi % 12, Yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında yaptıkları ithalat sırasında ödeyecekleri vergi % 5 olacak,
Il. İngiliz tüccarlar, Osmanlı topraklarında her türlü malın ticaretini yapabilecek,
III. Yerli tüccarın ödediği iç gümrük vergisini yabancı tüccarlar ödemeyecek
maddelerinden hangileri Osmanlı tüccarları için Avrupalı tüccarlar karşısında haksız rekabete sebep olmuştur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) ll ve IlI

Soru: 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde alınan;
o Boğazlar Osmanlı hâkimiyetinde kalacak,
o Boğazlar barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacaktır.
maddeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Rusya'nın Akdeniz'e askerî güç indirmesini engellemek hedeflenmiştir.
B) Boğazların statüsü uluslararası bir nitelikte belirlenmiştir.
C) Boğazların güvenliği uluslararası bir askerî güce bırakılmıştır.
D) sözleşmede Boğazlar Osmanlı hâkimiyetinde kalsa da yeni statüyü Avrupalı devletler belirlemiştir.
E) Osmanlı Devleti, Boğazlarla ilgili kararları tek başına alabilme gücünü kaybetmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar