Yapı Bakımından Sözcükler


Kategoriler: Türkçe

YAPI BAKIMINDAN SÖZCÜKLER

1. BASİT sözcük– Basit sözcükler “yalın sözcük” olarak da adlandırılır.

– Hiçbir yapım eki almamış sözcüklere basit sözcük denir.

– Basit sözcükler, yapım eki almaz ama çekim eki alabilir.

2. TÜREMİŞ sözcük

– Bir kök ile yapım ekinin birleşmesiyle oluşmuş sözcüklerdir.

– Türemiş sözcükler, bir veya birkaç yapım eki alabilir.

– Türkçedeki sözcüklerin önemli bir bölümü, türetme yoluyla ortaya çıkan sözcüklerden oluşur.

Not: Bir yapım eki alan sözcüklere “gövde”, birden çok yapım eki alan sözcüklere ise “gövdeden türemiş sözcük” adı verilir. Bütün “gövde”ler türemiş sözcüktür.– “Tatlı” gövde, “tatlıcılık” gövdeden türemiş sözcüktür.
– “Gözle-” gövde, ”gözlem” gövdeden türemiş sözcüktür.

BİRLEŞİK Sözcük

Birleşik Zarflar

– İki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşturulan zarflardır: biraz, üstünkörü, bugün, nasıl, niçin, akşamüstü…

Birleşik Zamirler

– Birden çok sözcüğün birleşerek oluşturduğu zamirlerdir: birkaçı, birçoğu, hiçbiri…

Birleşik Bağlaçlar

– İki bağlacın birleşmesiyle oluşturulan bağlaçlardır: mademki, oysaki, halbuki, meğerki…

Birleşik Ünlem

– İki ünlemin birleşmesiyle oluşturulan ünlemlerdir. “Eyvah” ve “ayol” sözcüklerini örnek gösterebiliriz.

Birleşik Fiiller– Birleşik fiiller “kurallı birleşik fiiller”, “yardımcı fiille yapılan birleşik fiiller” ve “anlamca kaynaşmış birleşik fiiller” olmak üzere üçe ayrılır.

– “Gidebilmek, yapıvermek, süregelmek, düşeyazmak” fiilleri kurallı birleşik fiil örneğidir.

“Seyretmek, yardımcı olmak, hissetmek, mahvolmak” fiilleri yardımcı fiille yapılan birleşik fiil örneğidir.

– “Dile gelmek, öngörmek, başvurmak” fiilleri anlamca kaynaşmış birleşik fiil örneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi