Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Doğa ve Kimya, Kimya

Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengelerinin çeşitli kirletici maddeler ile bozulmasına toprak kirliliği denir. Toprak kirliliği, toprakta yaşayan canlıların beslenme ve solunum gibi yaşamsal fonksiyonlarını tehlikeye sokar, tarımda verimi azaltır ve çiftçiler için olumsuz sonuçlar doğurur.

Toprak kirliliğine neden olan en önemli maddeler,  • Pil ve benzeri maddelerdeki kurşun, cıva, kadmiyum ve nikel gibi ağır metaller,
  • Toprağa ulaşan deterjanlar,
  • Plastikler
  • Gübreler ve tarım ilaçları,
  • Benzen türevleri gibi aromatik bileşikler,
  • Sanayi atıklarından asitler, sönmemiş kireç, amonyak, maden cevherinin işlenmesi sonucu meydana gelen zararlı atıklardır.

Toprak kirliliği sonucu yeşil alanlar, ormanlar, çayırlar ve sulak topraklarda yaşayan bitkiler kullanılamaz hale gelmektedir. Nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar, toprağı kirletmektedir. Toprak kirliliğini engellemek için kirleticileri toprağa atmamak ve plastik gibi ürünlerin geri dönüşümünü yapmaktır.

Toprak Kirliliğine Çözüm Önerileri

Örnek: Biyolojik araştırmalarda ve çalışmalarda, problemin geçiçi çözüm yolu olarak hipotez ortaya atılır. Hipotez için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Araştırmacının topladığı verilere ters düşmemelidir.
B) Bilim insanları toplanan verilerin hipotezlerini destekleme durumuna göre sonuca yönelik çıkarımda bulunurlar.
C) Hipotez kontrollü deneylerden elde edilen sonuçlarla desteklenmez ise bilimsel çalışmalar sonlandırılır.
D) Geçerliliğini sürdüren ve yeni bulgularla desteklenen hipotez teori haline gelir.
E) Nicel gözlemler ve kontrollü deneyler hipotezi doğrularsa, hipotez geçerli olur.
Örnek: Doğada lipitlerin en çok bulunan şeklidir. Hücrede parçalandığı zaman karbonhidrat ve proteinlere oranla daha çok enerji verir. Bir gliserol molekülü ile üç yağ asidinin ester bağıyla bağlanması sonucu oluşur.
Yukarıda verilen açıklama, aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplamak için yapılmış olabilir?
A) Steroitler hücrede hangi görevleri yapar?
B) Yağların çeşitleri nelerdir?
C) Bitki ve hayvan hücrelerinde hangi çeşit yağlar depo edilir?
D) Trigliseritlerin özellikleri nelerdir?
E) Organik moleküllerin yapısında kaç farklı bağ çeşidi kurulur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi