Tarihi Devirler

Tarihi Devirler

Kategoriler: Tarih

Tarihi devirler M.Ö. 3000’de Sümerlerin çivi yazısını bulmasıyla başlayıp günümüze kadar devam eden dönemdir.
– İlk Çağ
– Orta Çağ
– YeniÇağ
– YakınÇağ
olmak üzere dörde ayrılır.
UYARI: Tarihi devirlerin bölümlere ayrılmasında dünya toplumlarını siyasi, ekonomik, kültürel açıdan etkileyen evrensel nitelikli olaylar esas alınmıştır.

1. İLK ÇAĞ (MÖ: 3000 – MS: 375 veya 476)
Eski Çağ olarak da isimlendirilen bu dönem M.Ö. 3000’de yazının icadıyla başlayıp M.S. 375’te Kavimler göçünün başlaması veya M.S. 476’daki Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla sona eren dönemdir.

Bu dönemde;
1. İlkçağ’ın siyasi yapısına site adı verilen şehir devletleri hakimdir. fiehir devletlerinin yanı sıra İlk merkezi imparatorlukların kurulması da bu dönemde gerçekleşmiştir.
2. Orta Asya göçebe toplumları hariç diğer ilkçağ toplumlarında sınıf ayrılıkları görülmüştür.
3. Bu dönemde çok tanrılı dinler yaygındır. Dönemin sonlarına doğru Musevilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı semavi dinler doğmuştur.
4. İyon ve Yunan şehir devletlerinde ilkel demokrasi uygulamaları görülmüştür. Yine bu şehir devletlerinde, serbest düşünce ortamı mevcut olup pozitif bilimlerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Birçok bilimin temeli de bu dönemlerde atılmıştır.
5. Sömürgeciliğin ilk örnekleri olarak kabul edilen koloni faaliyetleri de bu çağda başlamıştır.

2. ORTA ÇAĞ (375 veya 476 – 1453)
Kavimler göçü ile başlayan ve İstanbul’un fethiyle sona eren dönemdir.

Bu dönemde;
1. Musevilik, Hristiyanlık ve İslâmiyet dinleri yayılırken çok tanrılı dinler önemini yitirmiştir.
2. Avrupa’da feodalite rejimi yaygınlaşmıştır.
3. Dönemin en güçlü devletleri önce Bizans ve Sasani imparatorluğu daha sonra Selçuklu ve Osmanlı devletleridir.
4. Bu dönemde Avrupa’da kilisenin etkisiyle skolastik düşünce yayıldı.
5. Kağıt, matbaa, mürekkep, pusula ve barut… gibi buluşlar Çin’den İslâm dünyasına, oradan da Avrupa’ya geçti.
6. Haçlı Seferleri, Moğol İstilası, Yüzyıl Savaşları dönemin önemli olaylarındandır.
7. İngiltere’de Magna Charta ilan edilerek demokratikleşme alanında ilk adım atılmıştır.

3. YENİ ÇAĞ (1453 – 1789)
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden Fransız ihtilaline kadar geçen dönemdir.

Bu dönemde;
1. Avrupa’da feodalitenin yerini mutlak krallıklar almıştır.
2. Coğrafi Keşişer soncunda Avrupa gelişirken İslâm dünyası zayışamıştır.
3. Rönesans ve Reform hareketleri ile kilisenin gücü iyice zayışamış, böylece skolastik düşünce yıkılarak bilim ve sanat gelişmiştir.
4. Dönemin en güçlü devleti ise Osmanlı İmparatorluğu’dur.
5. İspanya, Portekiz, İngiltere ve Fransa gibi devletler sömürgecilik faaliyetleri sonucunda oldukça güçlenmişlerdir.

4. YAKIN ÇAĞ (1789 – ?)
Fransız İhtilali ile başlayan ve günümüze kadar süren dönemdir.

Bu dönemde;
1. İmparatorluklar parçalanmış, ulusal devletler kurulmuştur.
2. Sanayi devrimi ile hammadde ve pazar rekabeti ortaya çıkmıştır.
3. Devletler arasındaki ekonomik rekabet dünya savaşlarının çıkmasına neden olmuştur.
4. Demokrasi ve Cumhuriyet yaygınlaşmıştır.
5. Liberalizm, Kapitalizm, Sosyalizm ve Komünizm gibi sistemler ortaya çıkmıştır.
6. Teknolojik alanda büyük ilerlemeler görülmüştür.

UYARI: Tarihi devirler, tarih öncesi devirlere göre daha kısadır. Bu durumun temel nedeni toplumlar arası etkileşimin ve bilgi birikiminin artmasıdır.

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar