Standart Puanlar: T ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar: T  ve Z Puanı nedir?

Kategoriler: Matematik

Standart Puanlar T ve Z olmak üzere iki çeşittir.

Z puanı: Z puanı bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu gösterir.
Verilen puanları; ortalaması sıfır, standart sapması 1 olan puanlara dönüştürür.Z puanı = (Hampuan – Aritmetik ortalama) / Standart sapma

formülü ile hesaplanır. Herhangi bir kişinin almış olduğu puanı z puanına dönüştürerek, verilen bir puanın standart sapmaya göre ortalamanın ne kadar altında veya üstünde kaldığı belirlenebilir.
z puanının (–) veya sıfır (0) çıkması mümkündür.

Not: Z puanının sıfır çıkması, dönüştürülen puanın ortalamaya eşit, pozitif çıkması ortalamadan büyük, negatif çıkması ortalamadan küçük olduğunu gösterir.

T puanı: T puanı verilen puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürür. z puanlarındanT punlarına geçiş,

T = 50 + 10.Z formülü ile elde edilir.

T ve Z Puanları Konu Anlatımı Video Teknofem


Standart Puanlar T ve Z Puanı Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video Teknofem

T ve Z Puanları çözümlü örneklerz puanı, yapılan ölçümlerden elde edilen puanların aritmetik ortalamasının sıfır, standart sapmasının 1 kaul edildiği puanlardır.
Z puanının yorumlanmasının zor olduğu durumlarda Z puanının tam sayıya dönüştürülmesi T puanı yardımıyla olur.
Örnek: Yukarıdaki tabloda bir öğrencinin girdiği iki Ygs Deneme sınavına ait doğru cevap sayıları, doğru cevap ortalamaları ve standart sapmaları gösterilmektedir. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi