Standart Puanlar: T ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar: T  ve Z Puanı nedir?

Kategoriler: Matematik

Standart Puanlar T ve Z olmak üzere iki çeşittir.

Z puanı: Z puanı bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu gösterir.
Verilen puanları; ortalaması sıfır, standart sapması 1 olan puanlara dönüştürür.

Z puanı = (Hampuan – Aritmetik ortalama) / Standart sapma

formülü ile hesaplanır. Herhangi bir kişinin almış olduğu puanı z puanına dönüştürerek, verilen bir puanın standart sapmaya göre ortalamanın ne kadar altında veya üstünde kaldığı belirlenebilir.
z puanının (–) veya sıfır (0) çıkması mümkündür.

Not: Z puanının sıfır çıkması, dönüştürülen puanın ortalamaya eşit, pozitif çıkması ortalamadan büyük, negatif çıkması ortalamadan küçük olduğunu gösterir.

T puanı: T puanı verilen puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürür. z puanlarındanT punlarına geçiş,

T = 50 + 10.Z formülü ile elde edilir.

T ve Z Puanları çözümlü örnekler] }

z puanı, yapılan ölçümlerden elde edilen puanların aritmetik ortalamasının sıfır, standart sapmasının 1 kaul edildiği puanlardır.
Z puanının yorumlanmasının zor olduğu durumlarda Z puanının tam sayıya dönüştürülmesi T puanı yardımıyla olur.
Örnek: Yukarıdaki tabloda bir öğrencinin girdiği iki Ygs Deneme sınavına ait doğru cevap sayıları, doğru cevap ortalamaları ve standart sapmaları gösterilmektedir. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar