Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Tarih ayt


Kategoriler: Tarih

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan Bey döneminde İznik ve Bursa’da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise İstanbul’da Sahn-ı Seman Medreseleri açıldı. Bu medreselerde dini ve pozitif bilimler birlikte okutulurdu. ilk, orta ve yüksek olmak üzere üç kısma ayrılan medreselerde müderrisler ders verirdi. Medreselerde eğitimini tamamlayan öğrenciler icazetname adı verilen bir diploma alırdı.

Enderun: Devşirme alınan Hristiyan Rum çocuklardan devlet adamı yetiştirmek amacıyla sarayda açılan okuldur. Fatih Sultan Mehmet tarafından açılan bu okul 1909 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

– bir sanat dalında uzmanlaşma,
– İslami bilgiler gibi eğitim verirlerdi.

Enderun’da öğretim teorik ve uygulamalı olarak iki türlü yapılırdı. Eğitim— öğretimin farklı konularda yapıldığı Enderun’da aşağıdan yukarı doğru yedi oda bulunurdu, niyetinde yedinci oda olan has oda hizmetini tamamlayanlar saray dışına önemli görevlere atanırdı. Enderun’dan çok sayıda vezir, yüksek rütbeli asker, hattat, şair müzisyen, ressam ve sanatçı yetişti.

SANAT

Resim ve heykelciliğin yerine hattatlık, tezhip, oymacılık, nakkaşlık ve çinicilik gelişen sanatlardı. Osmanlı mimarisi Kuruluş Döneminden başlayarak XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Selçuklu ve beylikler mimarisinin özelliklerini taşıdı. Bu dönemde Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri en ünlü mimari unsurlardır. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Batı mimarisinin etkisinde kaldı. Avrupa’nın barok ve rokoko mimarisi Türk mimarisine yeni bir soluk kazandırdı.

YAZI VE DİL

Osmanlı Devleti’nde her millet kendi dilini konuşabiliyordu. Bu da farklı milletlerin ulusal kültürlerini devam ettirmelerini kolaylaştırıyordu. Yazı dili olarak bilimde Arapça, edebiyatta Farsça ve resmiyette Türkçe kullanılırdı.Çözümlü Sorular

I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması
III. Halife—Sultan ayrımı olması

durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıların ortak özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III

Halife-Sultan ayrımı olması ,Selçuklularla Osmanlıların ortak özellikleri arasında değildir. Doğru cevap D seçeneğidir.


Osmanlı Devleti’nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve kurallarının karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmi yazışma ve yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanılmıştır.

Bu duruma göre,

I. Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerle yöneticiler arasında kültür farklılığı olmuştur.
II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.
III. Uluslararası ilişkilerde Arapçanın kullanımı diğer dillerden fazladır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C)  I ve II   D) II ve III   E) I, ll ve III

Yazı dili ile halk dili arasında farkın olması kültür farklılığına, Arapça ve Farsçanın etkili olması Türkçenin etki altında kaldığına kanıttır. Doğru cevap (C) seçeneğidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar