Osmanlı Habsburg Mücadelesi ve Zitvatorok Antlaşması Tarih 11. Sınıf


Kategoriler: Tarih

OSMANLI HABSBURGB MÜCADELESİ VE ZİTVATOROK ANTLAŞMASI

Habsburg HanedanıAvusturya kaynaklı bu hanedanın geçmişi Xl. yüzyıla dek uzanmaktadır. Orta Avrupa’da etkili olan bu hanedan evlilikler yoluyla neredeyse Avrupa’nın tamamıyla akrabalık ilişkisi kurmuştur.

Bu hanedan Kanuni Dönemi’nde Osmanlı tehlikesini iliklerine dek yaşamıştır. Osmanlı’nın batıda hızlı ilerleyişi iki hanedanı karşı karşıya getirmiştir. Osmanlı’nın 1541’de Macaristan’ı tamamen fethetmesi Habsburg’ları derinden etkilemiştir. Çünkü Habsburg’lular için Macar toprakları çok önemliydi. Bir Habsburg ölünce cesedi Avusturya’ya gömülse de kalbi çıkarılıp Macar topraklarına götürülürdü.

Kanuni Dönemi’nde başlayan gergin ilişkiler Fransız İhtilali’ne dek kısa aralıklarla sürdü. 1791 Ziştovi Antlaşması’ndan sonra taraflar bir daha karşı karşıya gelmediler.

Osmanlı- Avusturya SavaşlarıHıristiyan çetelerin Osmanlı sınırını ihlal etmeleri, Bosna beylerbeyi Hasan Paşanın pusuya düşürülüp beraberinde 10.000 akıncının şehit edilmesi, Eflak, Boğdan ve Erdel beyliklerinin isyan ederek Avusturya tarafına geçmeleri ile savaş başlamıştır. 1593’te başlayan savaş 1606 yılına dek sürmüştür. Bu savaşta III. Mehmet ordunun başında savaşa çıkmış Eğri kalesini fethettikten sonra 1596’da Avusturyalıları Haçova Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Daha sonra ise Kanije ve Estergon kaleleri fethedilmiş, Avusturyalıların isteği üzerine 1606 yılında Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile:

  • Eğri, Kanije, Estergon kaleleri Osmanlı’da kalacak.
  • Avusturya’dan alınan yıllık vergi kaldırılacak ve bir defaya mahsus savaş tazminatı alınacak.
  • Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacak.

NOT: Bu antlaşma ile Osmanlı, Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir.

NOT: Kanuni ’den sonra ordu başında sefere çıkan ilk padişah III. Mehmet’tir. Kendisi Eğri Fatihi olarak anılmıştır:

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi