Osman Bey Dönemi (1302-1324) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

OSMAN BEY DÖNEMİ (1231 – 1324)

Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayı aşiretinin başına geçti. Bağlı oldukları Çobanoğulları Beyliği’nin yıkılmasından sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin bir uç beyliği haline geldi. Anadolu Türk beylikleriyle iyi ilişkiler kurarak sınırlarını genişletme taraftarıydı. Anadolu’da önemli bir güce sahip olan Ahi liderlerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek Ahi teşkilatının desteğini sağladı. Osman Bey genişleme siyasetini Bizans aleyhine seçti. Bizans’ta taht kavgalarının olması, Bizans’ın Balkan krallıklarıyla anlaşmazlık içerisinde olması ve Anadolu’daki valilerine (tekfur) söz geçiremeyecek durumda olması Osman Bey’in işini kolaylaştıracaktır. Bizans tekfurlarıyla yapılan savaşlar sonunda Karacahisar, İnegöl, Yarhisar ve Bilecik alındı. Bilecik’in alınmasından sonra beylik merkezi Söğüt’ten Bilecik’e taşındı. Osmanlının Bizans aleyhine genişlemesini durdurmak isteyen tekfurlar aralarında anlaşarak Osmanlı üzerine bir kuvvet yolladılar. Tekfurlar yapılan Koyunhisar (Bafeon) Savaşı (1302)’nda Osmanlı kuvvetlerine yenildiler. İlk Osmanlı— Bizans savaşı olan Koyunhisar Savaşı’ndan sonra Bursa üç taraftan çevrilerek denetim altına alındı. 1315’te Bursa kuşatması başladı. 1321’de Mudanya’nın alınmasıyla Bursa’nın, Bizans ile bağlantısı kesildi. Osman Bey hasta olduğu için tahtını 1324’te oğlu Orhan Bey’e bıraktı. 1326’da Bursa alındığı sırada ölen Osman Bey vasiyeti gereği Bursa’ya gömüldü.OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ TARİHİ

I. Kuruluş Dönemi (Beylikten Devlete) (1299 — 1453)
II. Yükselme Dönemi (Dünya Gücü Osmanlı Devleti) (1453-1579)
III. Duraklama Dönemi (Arayış Yılları) (1579 – 1699)
IV.Gerileme Dönemi (Diplomasi ve Değişim) (1699— 1792)
V. Dağılma Dönemi (En Uzun Yüzyıl) (1792 – 1922)

OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Merkeziyetçi bir sistemle yönetilmiştir.
 • Teokratik yönetimi benimsemiştir.
 • Türk tarihinin en uzun ömürlü devletidir.
 • Dünya tarihinde en uzun süre tek hanedan tarafından yönetilen devlettir.
 • Türk tarihinde en geniş sınırlara ulaşan devlettir.

Osmanlıların Kökeni

Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandırlar. Kayılar damga ya da sembol olarak ok ve yayı kullanmıştır. Kayıların Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelerek Ahlat dolaylarına yerleştikleri sanılmaktadır. Anadolu
Selçuklu Devleti’nin Harzemşahlarla yaptığı Yassı Çimen Savaşı’ndaki katkılarından dolayı Anadolu Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubat döneminde Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirilmişlerdir. Ertuğrul Gazi öncülüğündeki Kayı aşireti Bizans’tan Söğüt ve Domaniç’i alarak bu bölgeye gelmişlerdir. Kayılar başlangıçta Çobanoğulları Beyliği’ne bağlı hareket etmişlerdi. Çobanoğulları Beyliği’nin zayıflaması üzerine Kayılar serbest hareket etmeye başlamışlardır.

Osmanlıların Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

 • Adalet ve hoşgörünün esas alındığı bir devlet politikasının izlenmesi (İstimalet politikası)
 • Merkeziyetçi bir devlet anlayışının benimsenmesi ve ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılmaması
 • İlk dönemlerde diğer Türk beylikleriyle iyi ilişkiler Kurulması
 • Ahi teşkilatının desteğinin alınması
 • Toprak sisteminin iyi düzenlenmesi
 • Coğrafi konumundan dolayı İlhanlı baskısından uzak olması ve eski gücünden uzaklaşmış Bizans İmparatorluğu’nun sınırında olması
 • Gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda fetihlerin yapılması
 • Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
 • Avrupa’da Yüzyıl Savaşları’nın başlaması
 • Kuruluş dönemindeki hükümdarların teşkilatçı özelliğe sahip olması
 • İskân (Şenlendirme) politikasının uygulanması

Kuruluş dönemi padişahları şunlardır

1. Osman Bey (1281 – 1324)
2. Orhan Bey (1324 – 1362)
3. Birinci Murat (Hüdavendigâr) (1362 – 1389)
4. Yıldırım Bayezit (1389 – 1402) (1402 – 1423) Fetret Devri
5. Birinci Mehmet (Çelebi) (1413 – 1421)
6. İkinci Murat (1421 – 1451)
7. İkinci Mehmet (İlk 2 yılı) (1444 – 1444/ 1451 — 1481)Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi