Kategoriler: 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı

Kübizm

20. yüzyılın başında Fransa’da ortaya çıkan bir resim akımıdır. Sonradan edebiyat alanında, özellikle şairler, ressam
Picasso’nun da etkisiyle yeni bir anlayış geliştiren bir akımdır. Kübizm sözcüğü geometrik şekil olarak bildiğimiz “cube” (küp) sözcüğünden gelir. 1900’lerin başında empresyonizme ve o güne kadarki sanat anlayışlarına tepki olarak doğmuştur. 1930’Iara kadar etkili olmuştur.

Özellikleri

Gerçeğin elde edilmesi ve ifadesinde akıl ve mantık yönünü reddeder; bunun yerine sanatçının hayal güc nü ortaya koyar. Söylenmemiş, görülmemiş bir gerçeğin peşindedir.

Kübist şiir; resim sanatıyla ilgili olduğu için görselliğe önem verir, resim sanatından yararlanır.

Varlığı bütün halinde kavrama arzusu vardır.

İnsan, eşya ve doğayı hem dış hem de iç görünüşüyle yansıtmaya çalışmışlardır.

Kübizm, biçimsel anlatım olarak düzenlilikten uzaklaşıp her türlü yeniliğe açık olmuş, noktalama işaretlerini kaldırmıştır.

Dilde yeni söyleyiş arayışları içine girmişlerdir. Dilin doğal söz dizimi, yapı ve anlam mantığını bozmuşlardır. Sözcükler sözlük anlamlarının dışına çıkarılarak en derin ve uzak anlamlarıyla kullanılmıştır.

Apollinaire, Max Jacop, Jean Cocteau, Blaise Cendrars
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar