İslami Dönemin İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

İSLAMİ DÖNEMİN İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

Türk edebiyatının 11 ve 12. yüzyılları İslam öncesinden İslamiyet’e geçiş özelliği taşırİslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlı döneminde, İslamî dönemin ilk dil ve edebiyat ürünleri ortaya konmuştur.

Kutadgu Bilig, Atebetü’I-Hakayık, Divanü Lügati’t-Türk ve Divan-ı Hikmet ilk İslamî eserler arasındadır.

Türk edebiyatının “ Geçiş Dönemi” olarak adlandırılan 11. ve 12. yüzyıl eserlerinin genel özellikleri şunlardır:

İslam öncesi kültür ile İslam sonrası kültür iç içe devam etmiştir.

İslamiyet’i öğretmeyi amaçlayan eserler, toplumu şekillendirmeye çalışmıştır

Doğu Türkçesine dayanan Hakaniye. (Karahanlı) Türkçesi kullanılmıştır.

Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır.

Nazım birimi olarak hem dörtlük  hem beyit kullanılmıştır.Hem hece hem aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Arap ve Fars (İran) edebiyatı nazım biçimlerinin ilk örnekleri verilmiştir.

Dinî ağırlıklı konular işlenmiştir

KUTADGU BİLİG

DİVANÜ LÜGATİ’T—TÜRK

ATEBETÜ’L-HAKAYIK

KİTAB-I DEDE KORKUT (Dede Korkut Hikâyeleri)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi