Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar

Taşlar

 • Paleotik çağda hayvanları avlamak ve tehlikelerden korunmak için kesici alet olarak taşlardan yararlanmıştır.
 • Taş işçiliği bu dönemde başlamıştır.
 • Günümüzde taşlar süs ve yapı taşları olarak kullanılır.
 • Madencilik faaliyetlerinde taşın önemi fazladır.

Metalik Madenler

 • Kalkolitik çağda madenlerin önemi artmıştır.
 • Kalkolitik çağda ısıdan faydalanarak madenleri işlemeye başlamışlardır.
 • Önce bakır sonra ise demir madeni kullanılmıştır.
 • Gümüş ve kurşundan sonra ise altın tarihteki yerini almıştır.
 • Geçmişte yüzeysel aranan madenler günümüzde metrelerce derinden çıkarılmaktadır.

Toprak

 • İnsanlar toprağı neolitik çağda tarımla kullanmışlardır.
 • Toprağın kullanılmasında suyun da önemi tarımla artmıştır.
 • Hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte çayır ve meraların önemi artmıştır.
 • Tarımla birlikte yerleşik hayata geçilmiş ve nüfus hızla artmıştır, bu da toprağın önemini daha çok arttırmıştır.
 • Yiyeceklerin saklanması için bu dönemde insanlar, kilden çanak ve çömlek yapmışlardır.
 • Çömlek yapımıyla kilin önemi artmıştır.
 • Maden çağında sabanın icadı ile tarım alanları iyice genişlemiştir.
 • Sanayi çağında pulluk ve traktörün icadı ile tarımda büyük sıçramalar olmuştur.
 • Çayır-mera ve ormanlar tarım alanı haline getirilmeye başlanmıştır.

Ormanlar

 • Paleotik çağda avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanlar yoğun bitki ve hayvanların bulunduğu yerleri seçmiştir.
 • Neolitik çağda ısınmak, yemek pişirmek, kilden çömlek yapmak için, fırınları ısıtmak için enerji amaçlı ormanları kullanmışlardır.
 • Maden çağından sanayi çağına kadar madenleri eritmek için ormanları insanlar kullanmışlardır.
 • Fenikeliler Akdeniz kıyılarındaki ormanları gemi yapmak için kullanmışlardır.
 • 1450’li yıllarda matbaanın icat edilmesiyle kağıt üretimi artmış ve ormanlar daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.
 • Günümüzde ise ısıtma, yemek pişirme, mobilya, kağıt üretimi, demir yollarında kullanılmakta ve ormanlar hızla tüketilmektedir.

Su, Rüzgar, Güneş

 • En eski çağlardan günümüze kadar su önemini koruyan önemli bir kaynaktır.
 • Suyu geçmişte insanlar içme suyu, sulama ve taşımacılık için kullanmışlardır.
 • Orta çağda su ve rüzgar değirmenlerinin pervanelerini döndürmek için kullanmışlardır.
 • Bu pervanelerin döndürülmesiyle su ve rüzgardan enerji üretmişlerdir.
 • Su ve rüzgar değirmenleri günümüzde de önemini korumaktadır. Fakat kömür petrol ve doğalgaz karşısında önemini yitirmiştir.
 • Yakın zamanda rüzgar türbinlerinden elektrik üretilmeye başlanmıştır.
 • Su ve rüzgar tirübünlerinden elde edilen enerjiye beyaz kömür denmiştir.
 • Su gücüyle çalışan dinamolar icat edilmesiyle akarsular tekrar önem kazanmıştır.
 • Sanayi alanları ve yerleşim alanları dinamolar sayesinde geniş alanlara yayılmıştır.
 • Elektrik üretilen bir başka su gücü de dalga ve gelgit enerjisidir.
 • Suların beslenme üzerinde de etkisi oldukça fazladır. (Deniz barajlardan balık tutmak gibi)
 • Güneş enerjisinden foto voltaj hücrelerinin geliştirilmesiyle elektrik enerjisi üretilmeye başlanmıştır.
 • Güneş enerjisinin çevre kirliliğine neden olmaması ve kesintisiz olması önemini arttırmıştır.
 • Temiz bir enerji kaynağı olan güneş alternatif enerji kaynakları arasındadır.

Kömür

 • Orta çağa kadar evlerin ısıtılmasıyla kullanılmıştır.
 • 1960’dan sonra demirin eritilmesinde kullanılmaya başlanmıştır.
 • 1754’te Abraham Derby yüksek fırınları bulmuştur.
 • 1756 yılından sonra geliştirilerek demir-çelik sanayisinde enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlamıştır.
 • Sanayi devriminde buhar gücünden yararlanılmıştır.
 • Demir ve demiryolu ulaşımında kömürden yararlanılmıştır.
 • Termik santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla elektrik enerjisi elde edilmiştir.

Petrol ve Doğalgaz

 • Petrol ve doğalgaz yakın bir zamanda önem kazanan tüketilebilen doğal kaynaklardandır.
 • İçten yanmalı ve patlamalı motorların icadı ile petrol dünya genelinde büyük bir önem kazanmıştır.

Turizm

 • Dünya Savaşı’ndan sonra turizm ülkelere döviz akışı sağlayan önemli bir sektör olmuştur.
 • Sanayileşmeyle birlikte insanların ekonomik gelirleri artmıştır.
 • Yoğun sanayi şartları insanları tatile yönlendirmiştir.
 • Büyüyen hizmet sektörü turizmin daha da hızlı bir şekilde genişlemesine neden olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar