Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878) Maddeleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878)

Rusya bu antlaşma ile kendi belirlediği şartları Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmiştir.Buna göre şu maddeler kabul edilmiştir;

Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak,

Bosna – Hersek’e özerklik verilecek,

Makedonya ve Batı Trakya’yı içine alan Büyük Bulgar Krallığı kurulacak,

Rusya’ya savaş tazminatı verilecek,

Tesalya Yunanistan’a verilecek,

Girit ve Ermenistan’da ıslahat yapılacak

Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya’ya bırakılacaktır.Bilelim: Rusya, Ayastefanos Antlaşması ile Panslavizm düşüncesini büyük oranda gerçekleştirmişse de bu antlaşmayı Avrupalı devletlerin tepkisinden çekindiği için uygulamamıştır.


Örnek: XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili olduğu savunulabilir.

A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi
B) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
C) Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesi altında olması
E) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması

çözüm: XIX. yüzyılın son çeyreğinde imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti büyük oranda toprak kaybına uğramıştı. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesi altında olması Osmanlı yöneticilerini Almanya’ya yakınlaştırmış ve Birinci Dünya Savaşı’na da Almanya’nın yanında girilmiştir. Doğru cevap (D) seçeneğidir..

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi