] }

Soru: Bir doğal sayıyı kolay okuyup yazabilmek için sayının basamakları sağdan sola doğru bölüklere ayrılır. Her üç gruba bölük denir. Bizden yandaki tabloda verilen sayıyı okuyup yazmamız istenmektedir. Yandaki tabloda verilen sayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Verilen sayının binler bölüğü 4, 3 ve 6 rakamlarından, birler bölüğü ise 2, 0 ve 7 rakamlarından oluşmuştur.
B) Birler bölüğü hariç her bölükte, önce bölükteki sayılar okunur sonra bölüğün adı söylenir.
C) Abaküste onlar basamağını gösteren çubuk boş olduğundan sayı 43627 olarak yazılır ve “dört yüz otuz altı bin yirmi yedi” olarak okunur.
D) Sayıyı okurken birler bölüğünün adı söylenmez.

Soru: Esra: elli iki bin dört yüz otuz altı
Esranın söylediği sayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki bölüklü bir doğal sayıdır. B) Birler bölüğü 436dır. C) Binler basamağında 4 vardır. D) Beş basamaklı bir doğal sayıdır.

Soru: Hangi seçenekteki doğal sayının okunuşu doğrudur?
A) 20200 = yirmi bin yirmi B) 5001 = beş bin bir C) 10010 = on bin yüz D) 333 003 = üç yüz üç bin üç

Soru:
1. 4519: Dört bin beş yüz on dokuz
2. 45019: Dört yüz elli bin on dokuz
3. 40519: Dört yüz beş bin on dokuz
4. 450 019: Kırk beş bin on dokuz
Sayıların yazılışının ve okunuşunun verildiği tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1 ve 2 numaralı sayılar yer değiştirmelidir.
B) 2 ve 3 numaralı sayılar yer değiştirmelidir.
C) Sadece 4 numaralı sayının okunuşunda hata yapılmıştır.
D) 2 ile 4 numaralı sayılar yer değiştirmelidir.

Soru: Yukarıdaki tabloda Murat Bey'in banka hesabındaki paraların aylara göre miktarları verilmiştir. Buna göre Murat Bey'in bankadaki para miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Nisan ayındaki para miktarı dört bin altmış yedi liradır.
B) Mayıs ayında Murat Bey'in hesabında on iki bin dokuz lira vardır.
C) Haziran ayındaki para miktarı yüz sekiz bin yetmiş bir liradır.
D) Temmuz ayındaki para miktarı yüz otuz bin doksan beş liradır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar