XVIII. Yüzyıl Islahat Hareketleri Padişahları Lale Devri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

XVIII. Yüzyıl Islahat Hareketleri

Bu dönemde batının üstünlüğü kabul edilmiş, batıdaki gelişmelerden yararlanılmaya başlanmıştır.

Lale Devri ( 1718 – 1730)

 • Avrupa’nın önemli başkentlerinde geçici elçilikler oluşturuldu.
 • Çok sayıda sivil mimari eserler yapıldı.
 • Avrupa’dan matbaa getirilerek kitaplar basılmaya başlandı.
 • Çiçek aşısı getirilerek uygulandı.
 • Avrupa’nın Barok mimari tarzından yararlanılmaya başlandı.
 • İlk itfaiye örgütü kuruldu.
 • Kağıt, çini ve kumaş imalathaneleri açıldı. Lale devri Patrona Halil İsyanı ile sona erdi (1730).
 • Rusya, Kırım üzerinden Karadeniz’e inme fırsatı bulmuştur.

Not: Matbaanın Osmanlıya geç gelmesinin nedeni hattatlık mesleğinin korunmak istenmesidir.

XVIII. Yüzyıl Islahatçı Padişahları

I. Mahmut Dönemi ( Islahatlar) (1730 – 1754)

Humbaracı Osmanlı ordusunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla “Hendesehane” adıyla ilk askeri – teknik okulu açtı. Orduyu bölük, tabur, alay gibi Fransız ve Avusturya orduları tarzında örgütledi. Kara Mühendishanesi’nin temelleri atıldı.

III. Mustafa Dönemi Islahatları (1757 – 1774)

 • Deniz Mühendishanesi’nin kuruluş çalışmaları başlatıldı.
 • Sürat Topçuları Ocağı kuruldu.
 • İç borçlanma esasına dayanan Esham Tahvilleri sistemi uygulandı.

I. Abdülhamit Dönemi Islahatları (1774 – 1789)

 • Sürat topçuları birliklerinin sayısı arttırıldı
 • Yeniçeri Ocağı ile Tımar Sistemi ıslah edilmeye çalışıldı.
 • Deniz Mühendishanesi (Mühendishane-i Bahri Hümayun)’nin kuruluş çalışmaları tamamlandı.

III. Selim Dönemi Islahatları (1789 – 1807)

 • Nizam-ı Cedid Ocağı kuruldu.
 • Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere İrad-ı Cedid Hazinesi kuruldu.
 • Yeni ordu için Levent ve Üsküdar’da kışlalar kuruldu.
 • Kara ve deniz mühendishanesi genişletildi.
 • Viyana, Paris ve Berlin gibi önemli başkentlerde sürekli elçilikler kuruldu.
 • Okullarda Fransızca öğrenimi başladı
 • Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu ıslahatlar kesintiye uğradı.

XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlardan İstenen sonucun elde edilememesinin nedenleri şunlardır:

 • lslahatların, padişah ve bazı devlet adamlarınca yürütülmesi
 • Yöneticilerin bir kısmının eğlenceye yönelmesi
 • lslahatlardan rahatsız olan çevrelerin halkı devlet aleyhine kışkırtmaları
 • Savaşlarda elde edilen mağlubiyetler
 • lslahatların faydalarının halka yeterince anlatılamaması
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar