Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Soruları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Soruları

Kategoriler: Tarih

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Çözümlü Sorular

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Soruları

Tarih öncesi dönemlerde görülen;
I. Toprağın en alt katından üste doğru taştan, topraktan, bakırdan, tunçtan ve demirden araç ve gereçlerin bulunması
II. İnsanların kullandıkları ilk madenin bakır olması
III. Yeni Taş Devri’nden sonra Demir Devri’nin başlaması
gibi gelişmelerden hangilerinin araştırma yapılan bu medeniyetin özgün olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Coğrafi faktörler, tarih boyunca insanları sosyal, siyasal, dinsel, kültürel vb. alanlarda etkilemiş, dolayısıyla tarihi olayların gelişimine yön vermiştir. Buna göre,
I. Coğrafi çevre toplumların tarihsel gelişimini doğrudan etkilemektedir.
II. Coğrafi şartları etkileşime açık olan toplumlar hayvancılıkla uğraşmıştır.
III. İklimi elverişli bölgelerde tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşanır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Tarih öncesi devirlerde;
I. Ateşin kontrol altına alınması
II. Tarım hayatının başlaması
III. Avcılık ve toplayıcılığın devam etmesi
gelişmelerinden hangilerinin, insanları yerleşik yaşama geçmeye zorladığı savunulabilir?

Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda para, insan kemikleri ve tarımsal aletlere rastlanmıştır.
Buna göre;
I. Arkeoloji
II. Antropoloji
III. Nümizmatik
gibi bilim dallarından hangilerinden yararlanılır?

Cilalı Taş Devri’nde tarımsal üretim ve toprak mülkiyetinin başlamasıyla sosyal sınıflar oluşmaya başlamıştır.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Ekonomideki gelişmeler sosyal hayatı etkilemiştir.
II. Tarımın yapıldığı bölgelerde tarih öncesi devirler sırasıyla yaşanmıştır.
III. Tarım ilk defa Cilalı Taş Devrinde yapılmıştır.
gibi yargılardan hangilerine varılabilir?

Tunç Devri’nin en önemli özelliklerinden biri de ticari faaliyetlerin oldukça yoğun oluşudur. Bu nedenle bu dönemde insanlar arasındaki iş bölümü artmış, bu da örgütlenme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bu durumun;
I. Kültürel etkileşimin artmasına
II. Tarımsal üretimin başlamasına
III. Yerleşik kültürlerin önemini kaybetmesine
gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı söylenemez?

Tarih bilimi geçmişteki insan yaşamını incelerken geleceğe ışık tutar.
Buna göre, tarih bilimi ile ilgili;
I. İnsanı konu alır.
II. Geçmişle gelecek arasında bağ kurar.
III. Sadece siyasi olayları inceler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Yontma Taş Devri’nde;
I. Avcılık ve toplayıcılığın temel geçim kaynağı olması
II. Aletlerin taştan yapılması
III. Mağara duvarlarında hayvan resimleri çizilmesi
gibi faaliyetlerden hangileri insanları göçebe hayat sürmeye zorlamıştır?

Aşağıda verilen olaylardan hangisi daha kesin tarihi gösterir?
A) 1917’de Rusya’da Bolşevik İhtilali gerçekleştirilmiştir.
B) Büyük İskender M.Ö 356 – 323 tarihlerinde yaşamıştır.
C) Mimar Sinan 1490 tarihinde doğmuştur.
D) M.Ö 1280 tarihinde Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.
E) Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 de yapılmıştır.

Tarihe yardımcı bilimlerden biri olan Filoloji, kısaca dil bilimi olarak tanımlanabilir. Filoloji, tarihte yaşamış toplumların ve günümüzdeki milletlerin dillerini inceleyerek diller arasındaki ilişkileri ve sözcük alışverişlerini araştırır.
Buna göre, Filoloji biliminden yararlanılarak;
I. Toplumların sosyo-ekonomik durumları
II. Coğrafi bölgelerin jeopolitik özellikleri
III. Toplumlar arasındaki kültürel etkileşim
gibi konulardan hangileri hakkında bilgi sahibi olunabilir?

Savaş, barış, antlaşma gibi tarihte meydana gelen olayları bilimsel olarak inceleyen tarih çeşidine Siyasi Tarih denir.
Buna göre,
I. Malazgirt Savaşı
II. Lozan Barış Antlaşma’sı
III. Gazneliler’de Farsça’nın resmi dil olarak benimsenmesi
gelişmelerinden hangileri siyasi tarih kapsamında değerlendirilebilir?

Cilalı Taş Devri’nde Anadolu’da yaşayan insanlar evlerde yaşamaya ve tarımsal üretime başlamış ve ürettikleri ürünlerin bir bölümünü başka ürünlerle takas yapmışlardır.
Buna göre,
I. Yerleşik hayata geçilmiştir.
II. Ticari faaliyetler başlamıştır.
III. Tarihi devirler başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Tarihe yardımcı bilimlerden Nümizmatik geçmişte basılmış paraları inceler. Paralar, tarihçilere devletlerin çeşitli özellikleri hakkında bilgi verir.
Buna göre, Nümizmatik biliminden yararlanarak bir devletin yapısını inceleyen bir tarihçinin,
I. Ekonomik durumu
II. Kültür düzeyi
III. Hükümdarları
gibi özelliklerinden hangileri hakkında bilgi edinebileceği söylenebilir?] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar