Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Boşluk Doldurma ve Doğru – Yanlış alıştırması

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Boşluk Doldurma ve Doğru – Yanlış alıştırması

Kategoriler: Tarih

Aşağıdaki boşlukları uygun olan sözcüklerle tamamlayınız.
1. Mezopotamya’ya gelen ilk toplum …………………………… dir.

2. Yazıyı MÖ.3000’de …………………………… bulmuştur.

3. Tarihin ilk merkezi krallığını …………………………… kurmuştur.

4. Tarihte bilinen ilk anayasayı …………………………… yapmıştır.

5. Dünyanın ilk kütüphanesini …………………………… yapmıştır.

6. …………………………… kültürü Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış en eski kültürdür.

7. İskitler …………………………… dolaylarında kurulmuştur.

8. Mısır’da Firavunların her sözü kanun olarak kabul edilirdi. Bu yüzden de Mısır’da …………………………… kuralları gelişmemiştir.

9. Dünya’nın ilk yazılı antlaşması …………………………… ve …………………………… arasında yapılmıştır.

10. Pers Medeniyeti’ni …………………………… yıkmıştır.

11. …………………………… sistemi yüzünden Hindistan’da milli birlik ve beraberlik gelişmemiştir.

12. Kağıt, matbaa, mürekkep gibi buluşları …………………………… Savaşıyla Türkler ve Araplar öğrenmişlerdir.

13. Latin alfabesinin temelini …………………………… oluşturmuştur.

14. Hititler …………………………… kurulmuştur.

15. Tarihin ilk medeni kanununu …………………………… yapmıştır.

16. Artemis Tapınağı …………………………… medeniyetine aittir.

17. Tapates kilimlerini …………………………… yapmıştır.

18. Truva Savaşları …………………………… ve …………………………… arasında yapılmıştır.

19. Hellenistik medeniyeti …………………………… oluşturmuştur.

20. Akdeniz havzasını iç deniz haline getiren ilk medeniyet …………………………… dır.

Cevap Anahtarı

1. Sümerler
2. Sümerler
3. Akadlar
4. Babiller
5. Asurlar
6. Anav
7. Kırım
8. yazılı hukuk
9. Mısır, Hititler
10. Büyük İskender
11. Kast
12. Talas
13. Fenikeliler
14. Hattuşaş’ta
15. Hititler
16. İyon
17.Frigler
18. Miken, Truva
19. Büyük iskender
20. Roma

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu karşılarındaki karelere (D) ve (Y) şeklinde yazınız.
1. Mezopotamya Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasındaki bölgedir.
2. Sümerler MÖ 3000’de yazıyı bularak Tarih öncesi çağları başlatmışlardır.
3. Ön Asya’da siyasi birliği kuran ilk medeniyet Perslerdir.
4. Kast sistemi Hindistan’da milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmiştir.
5. Kağıt, mürekkep ve matbaa 751 Talas Savaşıyla Çin dışına yayılmıştır.
6. İbraniler Musevilik Dinini milli bir din haline getirmişlerdir.
7. Hititler “Anal” adını verdikleri yıllıklarla tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
8. İyon medeniyeti tarihi “Kral Yolu”nu oluşturmuştur.
9. Urartular Aşağı Mezopotamya’da yaşamışlardır.
10. Frigler’den kalan en önemli eserlerden birisi de Midasın mezarıdır.
11. “Kral Yolu” Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin etkileşimini hızlandırmıştır.
12. Ege Havzası’nda ilk siyasi birliği kuran medeniyet Büyük İskender’dir.
13. Truva Savaşları Friglerle – Truvalılar arasında yapılmıştır.
14. Kilistenes Yunanistan’a ilk ilkel demokrasiyi getiren Arhon’dur.
15. Alfabeyi Yunanlılar icad etmiştir.
16. Pers İmparatorluğu’nu Büyük İskender yıkmıştır.
17. İtalya’da kurulan ilk medeniyet İtalikler’dir.
18. Roma İmparatorluğu 375 Kavimler Göçü sonucunda tamamen yıkılmıştır.
19. Roma İmparatorluğu’ndan kalan önemli eserlerden biri de İskenderiye Feneri’dir.
20. Miladi takvime son şeklini Roma medeniyeti vermiştir.

Cevap Anahtarı:
1.Y 2.Y 3.D 4.Y 5.D 6.D 7.D 8.Y 9.Y 10.D 11.D 12.D 13.Y 14.D 15.Y 16.D 17.D 18.Y 19.Y 20.D] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar