Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi için Gerekli Faktörler 11. sınıf Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya

Türkiye’de hayvan sayısı fazla olmasına rağmen, hayvan başına alınan ürün çok azdır.

Bu durumun nedenleri;

 • Çayır ve mera hayvancılığının yaygın olması,
 • Otlakların erken veya aşırı otlatılması,
 • Hayvancılığın gelişmesi için gerekli olan önlemlerin alınmaması,
 • Hayvanlar içerisinde verimi yüksek iyi cins hayvan oranının az olması,
 • Çayır ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi,
 • Hayvancılıkta modern yöntemlerin yeteri kadar kullanılmaması,
 • Hayvan soylarının yeterince ıslah edilmemesidir.

Hayvancılığın Gelişmesi İçin Gerekli Olan Faktörler

 • Otlakların ıslahı,
 • Hayvan soylarının ıslahı,
 • Hayvan hastalıkları ile mücadele arttırılmalı,
 • Pazarlama imkanlarının arttırılması,
 • Çayır ve mera hayvancılığının yerine besi ve ahır hayvancılığının yapılması,
 • Hayvan ürünlerini işleyen sanayi kollarının geliştirilmesi,
 • Erken kesimin önlenmesi,
 • Üreticiyi teşvik edici kredi imkanının sağlanması gereklidir.

Besi ve Ahır Hayvancılığı

 • Genellikle büyükbaş hayvancılığına yöneliktir.
 • Modern yöntemlerle yapılan hayvancılık faaliyetidir.
 • Özellikle nüfusun fazla olduğu büyük kentlerin çevresinde gelişmiştir. Tüketim nüfusunun fazla olması etkilidir.
  Mandıralar, kent nüfusunun günlük taze süt ihtiyacını et kombinaları ise et ihtiyacını karşılar.
 • Ahır adı verilen modern kapalı ortamda, hayvanlar temiz ve ince yemlerle(fabrikalarda üretilen yem) beslenir.
 • Şekerpancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için, Türkiye’de şeker fabrikalarının yakınlarında besi ve ahır hayvancılığı gelişmiştir.

Çayır ve Mera Hayvancılığı

 • Yağışlı mevsimlerde ot veriminin artmasıyla et ve süt verimi artar, kurak geçen mevsimlerde ise et ve süt verimi düşer. Mera hayvancılığı iklim koşullarından etkilenir.
 • Hayvanlar yaz mevsiminde otlaklarda kış mevsiminde ahır veya ağıllarda kaba yemlerle (saman, yonca, mısır sapı vb.) beslenir.
 • Geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılık faaliyetidir. Bundan dolayı doğal koşullara bağlı olarak et ve süt veriminde dalgalanmalar meydana gelir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar