Reform Hareketleri Neden Gelişimi ve Sonuçları Tyt ayt Yks


Kategoriler: Tarih

REFORM HAREKETLERİ

Reform kelime olarak, iyileştirme, düzenleme, geliştirme ve ıslahat anlamında kullanılır. Kavram olarak ise XVI. yüzyılda Hristiyanlık inancını yeniden yorumlama ve tanımlama hareketidir.Reform’un Nedenleri

Papaların insanlar üzerinde baskı oluşturması

Din adamlarının zenginlik ve lüks içerisinde yaşarken halkın yoksulluk içerisinde olması

İncil’in milli dillere çevrilmesiyle kilisenin doğru olmayan uygulamalarının ortaya çıkmasıMatbaanın kullanımının yaygınlaşması

Skolastik düşüncenin zayıflaması pozitif bilimlerin önem kazanması

Hümanizmin ve özgür düşüncenin yayılması Reform hareketleri ilk olarak 1517’de Martin Luther öncülü ünde Almanya’da başladı.

Reform Hareketlerinin Almanya’da Başlamasının Nedenleri

İncil’in ilk olarak Almancaya çevrilmesi

Kilisenin halk üzerindeki baskısının Almanya’da daha yoğun olmasıAlmanya’da halkın yoksulluk içerisinde bulunması

Reform’un Gelişimi

Rönesans’la başlayan özgür düşünce ortamı Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırladı.

Hümanist bilgin Martin Luther’in 1517’de Wittenberg Kilisesi’nin kapısına doksan beş maddeden oluşan bir bildiri asmasıyla Reform hareketleri başladı. Bu bildiride Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini, kilisenin af yetkisinin olamayacağını, ölümden sonraki hayatta kurtuluşa erişebilmek için ibadet etmenin yeterli olacağını ve din adamlarının endülüjans karşılığı cennetten yer satmakla suç işlediklerini açıkladı. Luther’in bu düşünceleri Alman köylüler, şövalyeler ve Alman prensler tarafından kabul gördü.

Papalık ve Katolikliği savunan Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) ile Martin Luther’in düşüncelerini savunan Alman prenslikleri arasında yaşanan çatışmalar 1555’te Ogsburg Antlaşması’yla sona erdi.

Bu antlaşma ile;

Protestanlık mezhebi Roma – Germen İmparatorluğu tarafından resmen tanındı.Protestanlara düşüncelerini yayma hakkı verildi.

Reform’un Sonuçları

Avrupa’da mezhep birligi parçalandı. Katolikliğin yanında Protestanlık, .Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

Papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı.

Katolik kilisesinin otoritesi sarsıldı. Bozulan imajını düzeltmek için kendi içinde düzenlemeler yaptı.

Papa krallar üzerindeki etkisini kaybetti.

Kilise, topraklarını büyük ölçüde kaybetti.

Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik eğitim sistemi kuruldu.Kültürel bilimsel gelişmelerde kilise etkisinin azalmasıyla daha serbest bir ortam oluştu.

OTUZ YIL SAVAŞLARI (1618 — 1648)

Kutsal Roma – Germen İmparatorluğu’nun kaybettiği bu savaşlardan sonra Vestfalya Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmayla;

Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü verildi.

Fransa, Kutsal Roma – Germen İmparatorluğu’ndan Alsas — Loren’i alarak gücünü artırdı.

YEDİ YIL SAVAŞLARI (1756 – 1763)

İngiltere ve Prusya’ya karşı Fransa, Rusya ve Avusturya aralarında ittifak oluşturdu. İngiltere ve Prusya’nın kazandığı Yedi Yıl Savaşları 1763’te Paris Antlaşması’yla sona erdi. Bu antlaşma ile Fransa Uzak Doğu ve Amerika’daki sömürgelerini İngiltere’ye bıraktı.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi