Osmanlı Hukuk Sistemi ve Maliye Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

MALİYE

Osmanlı Devleti’nin maliye işlerinden Defterdar sorumluydu. Devletin çeşitli gelir kaynakları vardı. Bu kaynakların bazıları şunlardır:

– Müslüman halktan alınan Öşür, Müslüman olmayanlardan alınan Haraç ve Cizye vergileri

– Tuzla, maden, orman ve gümrük gelirleri

– Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri (Beşte dördü askerlere)

– Bağlı beyliklerden ve yabancı devletlerden alınan vergiler

Bu gelirlerle Kapıkulu askerlerinin ve Ulema sınıfının maaşları verilir, savaş masrafları karşılanır ve bayındırlık işleri görülürdü.

Osmanlı Devleti’nin para birimi “Akçe” idi.

Fatih dönemine kadar gümüş para kullanılmış ve ilk altın parayı Fatih bastırmıştır. İlk kâğıt para ise Abdülmecit tarafından XIX. yüzyılda bastırılmıştır.

HUKUK SİSTEMİ

Osmanlı hukuk sistemi iki kısma ayrılırdı. Bunlar gelenek — görenek ve töre kurallarına dayalı Örfi Hukuk ve dini kurallara dayalı Şeri Hukuk’tur.

Davalara kadılar bakar ve kadıların verdiği kararlarla ilgili itirazları Kazaskerler karara bağlardı.

Osmanlı Devleti’ndeki ilk yazılı kanunlar Fatih ve Kanuni tarafından hazırlanmıştır.

Osmanlılarda adli işler;

  • Şer’i Mahkemeler
  • Cemaat Mahkemeleri
  • Konsolosluk Mahkemeleri (Kapitülasyon hakkına sahip yabancılar için)
  • Batı tarzı mahkemeler (19. yüzyıldan itibaren) tarafından yürütülürdü.

SANAT VE MİMARİ

Osmanlılarda sanat, İslami unsurlara göre şekil almıştır. Resim ve heykelcilik yasak olup en gelişmiş sanat dalı mimaridir. Ayrıca Çinicilik, nakkaşlık, hattatlık, ciltçilik ve minyatür gibi süsleme eserlerdir.

Lale Devri’nden itibaren mimaride Avrupa’nın etkisi görülmeye başlanmış ve sivil mimari gelişmeye başlamıştır.

XIX. yüzyılda Avrupa örnek alınarak köşkler ve saraylar yapılmıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar