Milli ve Dini Eğilimleri Yansıtan Şiir ve Temsilcileri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

“Milliyetçi memleket edebiyatı” ve “ulusal söylem” olarak da adlandırılır.

Anlayışa bağlı sanatçılar “Anadolu” ve “memleket” şairleri olarak adlandırılır.Millî edebiyatın Cumhuriyet Dönemi’ndeki yansıması ve devamıdır.

Sanatçıların büyük bölümü özellikle Ziya Gökalp’in sistemleştirdiği Türkçülük akımının etkisinde kalmışlardır.
Şiirlerini, “Millî Edebiyat” akımının özelliklerine uygun biçimde yazmışlardır.

“Millî romantik” anlayışla başlayan şiir, zamanla “millî realist” çizgiye yaklaşmıştır.

Memleket edebiyatının temel kaynağı Türk milletinin sahip olduğu maddi ve manevi kültürdür.

Halk şiiri ve kültürü temel kaynaklardandır.

Anadolu romantizmi şiirlere yön vermiş, Batı şiirinden de beslenmişlerdir.

Yahya Kemal ve Ziya Gökalp memleket edebiyatının ilham kaynağıdır.

Şiirlerde, Anadolu ve Anadolu insanı anlatılmış; memleket sevgisi, memleketin yüceltilmesi, övülmesi, vatan sevgisi gibi konular işlenmiştir.Genellikle halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlardır.

Batı’dan alınan sone ve terzarima gibi biçimleri de kullanmışlardır.

Şiirler biçim bakımından halk şiirinin özelliklerini taşır.

Nazım birimi olarak genellikle dörtlük kullanmışlardır.

Düz, sarmal ve çapraz kafiye düzenlerinin hepsini kullanmışlardır.

Türk edebiyatının milli ölçüsü olan hece ölçüsünü kullanmışlardır.

Ahengi sağlamak için kafiye ve rediflerden yararlanmışlardır.

Sade ve anlaşılır bir dil ve hitabete yakın bir üslup kullanmışlardır.

Halkçılık, devletçilik ve milliyetçilik kısacası Atatürkçü düşünce, “memleket edebiyatı”nın temelini oluşturmuştur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ulus gazetesi, Servet-i Fünun-Uyanış, Varlık, Yücel, Hayat, Ülkü dergileri Atatürkçü düşünceyi yaymıştır.Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergiler “memleket edebiyatı”na yön vermiştir.

Temsilcileri: Beş Hececiler, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Mithat Cemal Kuntay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar, Ali Ulvi Elöve, AIi Mümtaz Arolat, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Dilaver Cebeci, İbrahim Alaattin Gövsa, Bahattin Karakoç, Yahya Akengin, Ali Akbaş, Osman Yüksel Serdengeçti, Abdürrahim Karakoç, Coşkun Eıtepınar, Hisar Grubu sanatçıları…

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi