İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 Soru: İyonik bileşiklerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İyonik kristallerin erime ve kaynama noktaları, kovalent bileşiklerinkinden genellikle yüksektir.
B) İyonik bileşikler katı hâlde elektrik akımını iletir.
C) İyonları bir arada tutan kuvvet iyonlar arası elektrostatik çekim kuvvetleridir.
D) İyonik bileşiklerde bağın kuvveti arttıkça erime noktası da artar.
E) Genellikle suda çözünürler.

Soru: Aynı dış basınç altında H3O sıvısının kaynama sıcaklığı CCI4 sıvısının kaynama sıcaklığından daha yüksektir. Bu durumun nedeni,
I, H3O molekülleri arasındaki fiziksel etkileşimin, CCI4 molekülleri arasındaki fiziksel etkileşimden daha güçlü olması
II. CCI4 ün mol kütlesinin, H2O nun mol kütlesinden daha büyük olması
III. H2O nun atom sayısının, CCI4 ün atom sayısından daha az olması
yukarıdakilerden hangileri ile açıklanabilir?

Soru: Kimyasal bağlar elektron ortaklaşması veya elektron alışverişi ile meydana gelir. Bu bilgi kullanılarak,
I. Kimyasal bağlar elektron hareketleri ile meydana gelir.
II. Elektronların ortak kullanılması sonucu meydana gelen bağlar daha güçlü kimyasal bağlardır.
III. Elektron alışverişi ile meydana gelen bağları oluşturan atomlar arasında elektronegatiflik farkı olmamalıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi