İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası-Genel Özellikleri TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARAP YARIMADASI

Arap Yarımadası’nın Genel Özellikleri

İslam öncesi döneme Cahiliye Devri denilmekteydi.

En yaygın inanç türü putperestlikti. Her kabilenin putları temsili olarak Kabe’de bulunurdu. Bunun yanında, Hristiyanlık, Musevilik ve Hanefilik gibi dinler de mevcuttu.

Arap Yarımadası’nın kültürel ve merkezi Mekke idi.

Halk; Bedeviler ve Medeniler diye ikiye ayrılmıştı.

Bedeviler göçebe, Medeniler ise yerleşik yaşamı benimsemişlerdi. Araplar kabileler halinde yaşardı. Kabilelerin başında Şeyh adlı bir yönetici bulunurdu.

Toplumsal yaşamda eşitlik olmayıp, kan davaları yaygındı. Kan davalarına ara verilen aylarda Ukaz Panayırı düzenlenirdi.

ASHAB-l SUFFA

Hz. Muhammed Döneminde Mescid-İ Nebevi’nin bir kısmı eğitim ve öğretim için ayrılmıştı. Sofa adı verilen bu bölümde eğitim gören kişilere Ashab-ı Suffa adı verilmiştir. İslam’ın ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan bu okulda Hz. Muhammed bizzat ders veriyordu.

Örnek: Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar istediklerini halife yapmaya, istemediklerini halifelikten indirmeye başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de kendi aralarında paylaşmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

A) Siyasal birliğin çözüldüğünü
B) Saltanat sisteminin dikkate alındığını
C) Türklerin Abbasiler Döneminde İslamiyet’i kabul ettiklerini
D) Mutasım Döneminde sınırların çok genişlediğini
E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde kaldığını

Çözüm: Abbasi yönetimindeki Türk komutanlarının istediği kişileri halife yapmaları, istemediklerini halifelikten indirmeleri, siyasal birliğin çözüldüğünü gösterir. Doğru cevap (A) seçeneğidir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar