İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Bazı Maddeleri


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.Madde 3 – Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 8 – Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9 – Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 12 – Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Bir Banş Elçisidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de sözleri ve davranışlarıyla bir barış elçisi olduğunu göstermiştir. O, yirmi üç yıllık peygamberlik vazifesi sırasında Müslümanlara saldıranlara karşı savunma dışında kasıtlı olarak hiçbir zaman saldırgan ve barışı bozan tarafta olmamıştır. O, çevresinde her zaman merhameti, affediciliği ve barışçı kişiliğiyle tanınmıştır. Hiç kimseye şahsı için kin gütmemiş ve düşmanlık etmemiştir. Kısaca her haliyle bir rahmet peygamberi olduğunu tüm insanlara göstermiştir. Kendisine yıllarca zulmeden Mekkelileri bile onlara üstünlük sağladığında affetmiştir.

AYET

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan dost olur.” (Fussilet suresi, 34)Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi