Geçmişten Günümüze Tarih Yazıcılığı


Kategoriler: Tarih

Tarih Yazıcılığına Genel Bakış

 • Eski Yunanlılarda MÖ V. yüzyılda Herodotos ile başlayıp Thukydides ile devam etmiştir.
 • İslam tarih yazıcılığı, VII. yüzyılda hikayeci anlatımla ortaya çıkmış, Taberi ise çeşitli kaynaklardan yararlanarak yazmıştır.
 • XV. yüzyılda İbn Haldun konuları tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır.
 • XVII. ve XVIII. yüzyılda olayları ansiklopedi tarzındaki yazımla oluşturmuşlar
 • XIX. yüzyılda genel tarih, milletler ve ülkeler tarihi, dinler ve medeniyetler tarihi, düşünce ve felsefe tarihleri yazılmıştır.
 • Orta çağ Avrupa’sında “kilise tarihi” şeklinde eleştiriye kapalı olarak gelişme gösterirken Rönesans düşüncesi tarih yazıcılığına eleştirel yön kazandırmıştır.
 • XVIII. yüzyılda tarihi değerlendirmelerde belgenin yeterli olmadığı ve geçmişe geniş açılarla bakılmasının gereğini görmektedir. Bu anlayış Alman Tarih Okulunun kurulmasında oldukça etkilidir.
 • XIX. yüzyıl ve sonrasında Volter’in genel tarih yazıcılığı üzerinden çalışmalara tarihçiler ağırlık vermeye başlamıştır. Bu durum Toplum Bilimleri Yüksek Araştırma Okulu ve İtalyan Mikro Tarih Okulunun açılmasını sağlamıştır.
 • XX. yüzyılda biyografi, gazetecilik, sosyoloji dayanan yeni bir tarih anlayışı meydana gelmiştir.

Hikayeci Tarih Yazıcılığı • Hikâye ve efsanelerle dolu bilgiler nakledilir.
 • Yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi üzerinde pek durulmaz.
 • Eski Yunan’da MÖ V. yüzyılda yaşamış Herodotos (Heredot)’un yazdığı Tarih (Historia) bu türün ilk örneğidir.
 • Herodot olayları sadece peş peşe sıralamakla kalmamış, bir düzen içinde anlatmıştır.
 • Avrupa ve İslam dünyası XVIII. yüzyıla kadar bu türde tarih yazımı ile olayları kaleme almışlardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi