Fenomenoloji (Görüngübilim)


Kategoriler: Felsefe

Varlık Fenomendir (Görüngü bilim) Yaklaşımı

Fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl’dir. Husserl varlığı, fenomen olarak görür. Fenomenoloji, ancak doğrudan ve temel verileri niteleyebilir. Fakat bu betimleme, empirik yani duyulara dayanan bir betimleme değil, bir öz betimlemesidir. Varlığın kaynağında değişmez özler vardır. Asıl varlık “öz”dür. Her nesnenin kendine özgü değişmez, ideal bir yapısı bulunur. Gerçek, bu ideal yapının niteliğidir.

George Berkeley (1685 – 1753)

Berkeley’e göre bir şeyin var olması, onu algılayan bir öznenin varlığına bağlıdır. Yalnızca var olan, öznedir. Varlık, algılayanla sınırlıdır.

 ] }

° Aristo'ya göre, varlık felsefesi ve metafizik aynı etkinliklerdir.
° Pozitivistlere göre, metafizik yok sayılmalıdır.
° Kant'a göre, metafizik insan aklının ne reddedebildiği ne de yanıtlayabildiği soruların alanıdır.
Bu ifadelere dayanarak metafizik hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olgusal alanın dışındaki konuları içerdiği
B) Aristo için varlığın sorgulanması anlamına geldiği
C) Kant'a göre insanın, yapmaktan kaçınamadığı
D) Olgucuların tümüyle reddettiği bir alan olduğu
E) Fiziğin konularını da kapsamına aldığı
Ontoloji, varlığı yalnızca var olması açısından ele alan, var olan neyse onu olduğu şekliyle inceleyen felsefe disiplinidir.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki sorulardan hangisi ontolojinin sorusu olamaz?
A) Evren sonsuz mudur?
B) İlk varlık nedir?
C) Evrende bir düzenlilik var mıdır?
D) Doğru bilgi olanaklı mıdır?
E) Varlık değişken midir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar