Emeviler Devleti (661-750) Yıkılma Nedenleri Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

EMEVİLER DEVLETİ (661 – 750)

 • Muaviye’nin halife olmasıyla İslam tarihinde Emeviler Dönemi başladı.
 • Muaviye döneminde başkent Küfe’den Şam’a taşındı.
 • İslam tarihinde ilk İstanbul kuşatması gerçekleştirildi ancak sonuç alınamadı.
 • Müslümanlar Maveraünnehir’i aşarak Buhara’yı ele geçirdi.
 • Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i halife tayin ederek halifeliği babadan oğula geçen saltanata dönüştürdü.
 • Muaviye öldükten sonra Yezid halife oldu.
 • Küfeliler Yezid’in halifeliğini kabul etmediler ve Hz. Hüseyin’i halife olarak seçmek için Küfe’ye çağırdılar.
 • Yezid’in gönderdiği askerler Hz. Hüseyin ve yanındakileri Kerbela denilen yerde şehit ederek onların Küfe’ye ulaşmasını engellediler (680).Emeviler Devleti’nin Yıkılma Nedenleri

 • Merkezi otoritenin zayıflaması
 • Fetih hareketlerinin durması
 • Halifelerin halktan kopuk bir yaşam sürdürmesi
 • Aşırı milliyetçi bir politikanın izlenmesi (mevali politikası)
 • Arap olmayan milletlerin aleyhte çalışmaları (şuubiye düşüncesi)
 • Devlet makamlarına genellikle Emevi ailesinden kişilerin atanması (kabilecilik)
 • Abbasilerin ve Haricilerin aleyhte çalışmaları
 • Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere kötü davranılması
 • Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Döneminde görülen gelişmelerden biri değildi?

A) Halifeliğin babadan oğula geçen saltanata dönüştürülmesi
B) İslam mimarisinin Hristiyan mimarisiyle yarışabilecek seviyeye ulaşması
C) Devlete ait merkez binalarının inşa edilmesi
D) Mutezile mezhebinin ortaya çıkması
E) Arapçanın resmi dil olarak kullanılması

Çözüm: İslam dinini akıl yoluyla açıklamaya çalışan Mutezile mezhebinin ortaya çıkması Abbasiler Dönemine ait bir gelişmedir. Doğru cevap (D) seçeneğidir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi