1830 ve 1848 İhtilalleri Nedenleri – Sonuçları Ayt


Kategoriler: Tarih

1830 İHTİLALLERİ

Fransa kralının meclisi dağıtması, özgürlükleri kısıtlaması ve basına sansür getirmesi ihtilali başlattı. Liberaller halkı harekete geçirdi. Kral X. Şarl tahttan indirildi. Hazırlanan yeni anayasayı uygulayacağını açıklayan Orleo dükü Louis Filip tahta çıkarıldı ve meşrutiyet yönetimine geçildi.1830 ihtilalleri sonucunda:

  • Fransa’da liberaller yönetime geçti.
  • Viyana Kongresi’nde birleştirilen İsveç ile Norveç ve Belçika ile Hollanda birbirlerinden ayrıldı.
  • Fransa’da meşrutiyet uygulanmaya başlandı.

1848 İHTİLALLERİ

Nedenleri:

  • Sanayi İnkılâbı sonucunda ortaya çıkan işçilerin birtakım haklar talep etmesi
  • Milliyetçilik hareketleri ile Liberalizm’in giderek güçlenmesi ve bunların bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi Fransa kralı Louis Filip’in işçi sınıfının sorunlarını çözmede ihmalkâr davranması, ihtilal yanlısı cumhuriyetçileri harekete geçirdi. Fransa’da Cumhuriyet ilan edildi.

1848 İhtilalleri sonucunda;

  • Fransa’da cumhuriyet ikinci kez ilan edildi. Herkese seçme—seçilme hakkı verildi.
  • Sosyalizm ve Komünizm gibi akımlar güçlendi.
  • İlk kez işçi hakları, grev, sendika ve çalışma saatleri gündeme geldi.

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve milletleri siyasi ve ekonomik olarak himayelerine almaları ile bu bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına denir.

Sömürgecilik önce Avrupa devletlerinin Uzak Doğu zenginliklerini Avrupa’ya taşımalarıyla başladı.

Sanayi İnkılabı, XIX. yüzyılda Avrupa’da ham madde, pazar ve iş gücü ihtiyacını artırdı. Bu durum, yeni sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına ve dünyada yaygınlaşmasına neden oldu.Sömürgecinin Gözüyle Dünya Kuzey Amerika ve Rusya ovaları bizim ekin tarlalarımızdır. Şigago ve Odesa bizim ambarlarımızdır. Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır. Avustralya’da bizim koyun çiftliklerimiz vardır. Arjantin’de ve Kuzey Amerika’nın batısında kırlarda bizim öküz sürülerimiz yayılır. Peru altınını gönderir, Güney Amerika ve Avustralya altını Londra’ya akar. Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler. Hint Adaları üzerinde bizim kahve, şeker ve baharat çiftliklerimiz vardır.

İspanya ve Fransa bizim bağlarımızdır. Akdeniz, bizim meyve bahçemizdir. Pamuk tarlalarımız dünyanın sıcak bölgelerine yayılmıştır.

İtalya’da Siyasi Birliğin Sağlanması (1870)

Almanya’da Siyasi Birliğin Sağlanması (1871)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi