Türkiye Nüfusunun Yapısı ve Yaş Gruplarına Göre Dağılışı Nasıldır? 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler 10. Sınıf, Coğrafya

Türkiye’de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016’da 31,4’e yükseldi. Bu yaş kadınlarda 32 iken erkeklerde 30,8 oldu. 2017’de ise ortanca yaş 31,7’ye çıkmış olup kadınlarda 32,4 erkeklerde 31,1’dir.Yukarıda verilen sayım yıllarına ve 2016 yılı nüfus yaş grupları piramidine bakılarak, Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir:

  • Ortalama yaşam süresi uzamıştır.
  • Genç nüfus oranı azalmaktadır.
  • Yetişkin ve yaşlı yaş grupları oranları artmıştır.
  • Doğum oranları ve nüfus artış hızı azalmaktadır.
  • Nüfus piramidinin tabanı hızla daralmaktadır.
  • Yaşlı nüfus oranının artması, ülkenin refah seviyesindeki artışa işaret etmektedir.

Çözüm: Tabloya bakıldığında 0-14 yaş grubunun azaldığı, yaşlı nüfus oranın arttığı görülmektedir. Bunun yanında ortanca yaş yani nüfusun yaş ortalaması da yükselmektedir. Bu durum nüfusun yaşlandığını göstermekte ve nüfus genç olmaktan yaşlı olmaya doğru gitmektedir. Cevap B

Türkiye gibi hızla gelişmekte olan bir ülkenin en önemli kaynaklarından biri de nüfustur. Bilindiği gibi nüfus sadece sayısal bir kitle değildir. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu, kır-kent yapısı, çalışan nüfusun sektörel dağılımı, nüfus artış hızı, dağılımı ve gelişimiyle yaşlı ya da genç bağımlı nüfus oranı gibi özellikleri de büyük önem taşımaktadır.

  • Bu özelliklerin bilinmesi, ulaşılması istenen hedeflere daha gerçekçi bir yaklaşıma ve plânlamaya olanak sağlamaktadır.
  • Bu nedenle Türkiye gibi ülkelerin sahip oldukları nüfus özelliklerini göz önünde bulundurmaları ve bütün hazırlıklarını buna göre yapılandırmaları gerekli bir koşuldur.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi