Küresel Çevre Sorunlarının Yayılma Süreci 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

İnsanoğlu tarihin ilk dönemlerinden itibaren doğal kaynaklar kullanarak yaşamını devam ettirmiştir. Bu doğal kaynakların türü ve kullanım miktarı sürekli değişmektedir. Özellikle 1700’Iü yıllarda gerçekleşen Sanayi Devrimi’nden sonra teknolojik gelişmeye bağlı olarak doğal kaynaklar daha yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.

Toplumların tarihsel süreç içerisindeki ihtiyaçlarında meydana gelen değişimler sulama kanallarının açılmasına, barajların yapılmasına, akarsu yataklarının değişmesine, enerji kaynakları ve madenlerin işletilmeye açılmasına neden olmuştur.

Bu faaliyetler sonucunda da çevrenin yapısı değişmiş ve ekolojik denge bozulmuştur. Örneğin; Cumhuriyetin ilk yıllarında Batman bir köy iken 1990’da il olmuştur. Bunun en önemli nedeni burada çıkan petrol ve buna bağlı gelişen sanayi koludur.

Bir diğer örnek de Batı Karadeniz Bölümü’nde çıkarılan taş kömürü ve buna bağlı gelişen demir-çelik fabrikalarıdır. Taş kömürünün çıkarılmasıyla Ereğli ve Karabük’te demir-çelik fabrikaları kurulmuş, buna bağlı nüfus artmış ve yerleşim yerleri hızla büyümüştür. Büyüyen yerleşim birimlerinde ticaret en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir. Buna karşılık yerleşim birimlerinde altyapı sorunlarının ortaya çıkmasına, çevre ve hava kirliliğinin oluşmasına neden olmuştur.

Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu

İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliği yerel ölçekli olduğu gibi etkilerine bağlı olarak küresel ölçekli de olabilir.

Örneğin; İnşaat atıkları sınırlı bir alana zarar verdiği için yerel ölçeklidir. Buna karşılık su kaynaklarının kirlenmesi, hava kirliliğiyle beraber ozon tabakasındaki seyrelme, asit yağmurları, toprak kirliliği, erozyon, biyoçeşitlilikteki azalma, iklim değişiklikleri ve orman tahribi başlıca küresel etkiye sahip çevre sorunlarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar