Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü 5.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İnsanların sahip olduğu temel hakların yanında çocuklar farklı haklara da sahiptirler. Her birey uluslararası yasalara göre 18 yaşına kadar çocuk sayılmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. Bu haklar genel hatlarıyla, koruma, yaşatma, geliştirme ve katılma üzerinedir.

Katılma, 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların en yalın bakımdan kendilerini etkileyecek konularda görüş ifade etmeleri hakkını onlara tanımaktadır. Bu hak Çocuk Hakları Bildirgesi 12. maddesinde yer almaktadır.

Temel hak ve özgürlükler Anayasamızda yer almaktadır.

  • Her çocuğun yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi bakım hakkı vardır.
  • Her çocuk dinlenme, oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
  • Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
  • Her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkı vardır.
  • Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.
  • Çocuklar her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korunmalıdır.
  • Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

Katılma hakkına en iyi örnek genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmaktır.

Madde 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

18 yaşına gelen her birey anayasamızın yukarıdaki maddesinde yer alan katılma hakkından yararlanacaktır.

Özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumuna denir.

Tüm insanlar düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasamızda şu şekilde yer almıştır.

Madde 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar