Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hinduizm (Brahmanizm): Hintliler kendi dinlerini Sanathana Dharma (öncesiz ve sonrasız din) olarak adlandırırlar. Brahma, Vişnu ve Şiva olarak adlandırılan üçlü bir tanrı inancı vardır.

Toplum, her biri tanrı Brahma’nın bedeninden yaratıldığına inanılan ve Kast sistemi denilen sınıflara ayrılmıştır:

1. Brahmanlar (Din adamları ve rahipler) 2. Kşatriyalar (Soylular ve askerler)
3. Vaisyalar (Tüccar, esnaf ve çiftçiler) 4. Sudralar (İşçiler ve sanatkârlar)

Paryalar ise bu sistemin dışındaki en alt tabakadır. Sınıflar arasında geçiş de imkânsızdır.

Kutsal kitapları; Vedalar, Upanişatlar, Brahmanalar, Manu Kanunnamesi ve Ramayana Destanı’dır. Yoga, karma ve reenkarnasyon Hinduizme ait önemli kavramlardır. Yoga, insanın maddi ve manevi yönünü (beden ve zihnini) bir araya getirerek iradesine hâkim olmayı öğrenme çabasına denir. Karma; bir sebep—sonuç yasasıdır. Reenkarnasyon (ruh göçü) insanın öldükten sonra ruhu başka bir bedende dünyaya dönüp yaşamaya devam etmesidir. Hintliler ineği kutsal sayarlar. Ölülerini yakarak küllerini kutsal Ganj Nehri’ne dökerler. Belli zamanlarda Ganj Nehri’ne gidip yıkanırlar.

Budizm: Hindistan ve Çin’de yaygındır. MÖ VI. yy.da asıl adı Siddhartha Gautama (Sidarta Gotama) olan Buda’nın düşünceleri etrafında oluşmuştur. Buda inzivaya çekilerek Nerenjara Nehri kıyısında bir ağacın altında aydınlanmış, ilhama kavuşmuştur. Kast sistemine karşıdır. Istıraplardan kurtulmak için nefsin isteklerini kontrol altına almak ve kötü duygulardan arınmak gerekir. Bu arınma sürecine denir. Bu yol doğru söz, doğru davranış, doğru geçim, doğru yargı, doğru kanaat, doğru anlayış, doğru düşünce ve doğru niyet denilen sekiz dilimli yoldur. ”Buda ’ya sığınırım, Dhamma’ya sığınırım, Sangha’ya sığınırım. ” (üç cevher) ifadesi inanç akidesinin temelini oluşturur. Meditasyon yapmak çok önemlidir. Budizm’de tanrı anlayışı yoktur. Ancak Buda’dan sonra Budistler onu tanrı kabul etmişler ve heykelini yapmışlardır. İbadet, evlerde veya tapınaklarda Buda heykelleri önünde dua edilerek yapılır. Kutsal kitap olmamakla birlikte Buda’nın sözlerinden oluşan ve Tipitaka (üç sepet) adı verilen metinler vardır.

Caynizm: Bu din, MÖ 599—517 yılları arasında yaşayan Mahavira’nın görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Caynistler’de zahitliğe (sade ve toplumdan uzak hayata) önem verilir Kargaşadan uzak, sakin bir şekilde yaşarlar. Kast sistemine karşıdırlar. Mahavira’nın sözlerinden oluşan kutsal metinlere Agamalar denir. Caynizm’de cana kıymak, yalan söylemek, zina etmek, hırsızlık yapmak, alkollü içki kullanmak vb. kötülükler yasaktır İbadet yerleri gösterişlidir. Ayin sırasında ilahi okurlar.

Sihizm: XVI. yy. da Guru Nanak’ın düşünceleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Guru Nanak MÖ 1469-1539 yılları arasında yaşamıştır. Kast sistemine ve çok tanrı inancına karşıdır. Hinduizm’le İslamiyet’in ilkelerinin karışımından oluşur. Sarık biçiminde bir başlık takarlar. Alkollü içki ve sigara içmezler. Reenkarnasyona inanır, ineği kutsal sayarlar. Hindistan’ın Pencap eyaletinde Sihler yoğun şekilde vardır. En önemli ibadethane ve dini merkezleri ise Amritsar’da bulunan Altın Mabet’tir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar