Dünya Güç Dengelerindeki Değişmeler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Dünya Güç Dengelerindeki Değişmeler

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1870’te İtalya, 1871’de ise Almanya siyasi birliklerini kurarak Avrupa sınırları içindeki yerlerini almışlardır.

  • İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurması Avrupa’daki güçler dengesini bozmuştur.
  • Almanya ve İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine yönelmeleri Fransa ve İngiltere’nin savunma önlemleri almasına ve sömürge yollarının güvenliğini sağlama çalışmalarına yol açmıştır.
  • Bunun sonucunda Avrupa’da devletleri arasında bloklaşmalar olmuştur.
  • 1882’deAlmanya, İtalya ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak (bağlaşma) devletleri adı altında birleşmişlerdir.
  • Bu ittifaka karşı 1907’de İngiltere, Fransa ve Rusya Üçlü İtilaf (anlaşma) devletlerini oluşturdular.
  • Bu bloklaşmalar Avrupa’da başlayıp dünyanın değişik bölgelerine yayılan I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur.

Düşünelim: Bulgaristan’a karşı; I. Balkan Savaşı’nda yer almayan Romanya da savaşa katılmıştır. Bulgaristan’ın zor durumunu değerlendiren Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’yi geri almıştır.

Reval Görüşmesi (1908)

Rus Çarı ile İngiltere Kralı arasında 1908’de yapılan Reval Görüşmesinde;
. Makedonya Sorunu,
. Boğazların durumu,
. Osmanlı yönetimindeki Hristiyanlar için yapılacak ıslahatlar,
. Asya, Uzakdoğu ve Balkanların paylaşımı
konuları gündeme gelmiştir.

ittihat ve Terakki Fırkası

  • 1889’da İttihad-ı Osmani adıyla Mektebi-i Tıbbiye’de kurulan ve sonraları İttihat ve Terakki Fırkası adını alacak olan siyasi örgüt, “ülke elden gidiyor” çığlıklarıyla II. Abdülhamit’e rağmen “Meşrutiyet’in yeniden ilanı” amacıyla harekete geçmişlerdir.
  • İttihat ve Terakki Fırkası ile Jön Türklerin 1902 ve 1906 kongrelerinde ilkesel olarak uzlaşmaları, Rumeli’de Niyazi Bey’in isyanına Binbaşı Enver’in de destek vermesi sonucu padişah II. Abdülhamit 24 Temmuz 1908’de resmen Meşrutiyeti ilan etmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar