Coğrafyanın Yararlandığı Yardımcı Bilim Dalları


Kategoriler: Coğrafya

Antropoloji: Irkları, insan kültürünü ve insanın kökenini inceler.

Etnoloji: Halk bilimidir. İlkel toplumların kültürlerini inceler.Sosyoloji: Toplum bilimidir.

İktisat: Ekonomik kaynakları ve faaliyetleri inceler.

Tarih: Geçmişteki olayları inceler.

Jeofizik: Yer yuvarlağını bir bütün olarak fiziksel metotlarla inceleyen bilimdir.Jeodezi: Dünya’nın şeklini, boyutlarını ve büyüklüğünü inceleyen teknik bir bilimdir.

Jeoloji: Yer bilimidir.

Meteoroloji: Hava kürenin yapısı, biçimi, bileşimi ve bu kürede oluşan hava hareketlerini inceler.

Biyoloji: Canlıları inceleyen bilimdir.

Litoloji (Petrograti): Taş bilimi.

Pedoloji: Toprak bilimi.Felsefe: Varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştıran bilimdir.

Siyaset: Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalıdır.

Fizik: Madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylar ile ilgili açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır.

Teknocoğrafya: Tekniğin ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Jeopolitik: Bir devlette ya da bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

İstatistik (Sayım Bilimi): İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendiren bilim dalıdır.

Tıp: Hastalıkların tedavisi için başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümünü inceleyen bilim dalıdır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi