Coğrafyanın Tanımı, Önemi ve Gelişimi


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf

Coğrafyanın Tanımı

Adı eski yunan Dönemi’nde gec (jeo) ve graphien (grafeyin) kelimelerinin birleşiminden oluşan geographien (jeografeyn) yerin tasfiri anlamına geliyordu. Coğrafya kelimesin ilk defa Eratosthenes (Eratıstens) kullanmıştır. Bu nedenle Eratistens coğrafyanın isim babası olarak anılır. İslam bilim dünyasına ise coğrafya kavramı ilk defa 12. yy. da cugrafia şeklinde girmiştir. Türkçe’ye de 15. yy. da Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde girmiştir.

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz?Coğrafyanın Tarihsel Seyri

Yazının keşfinden önce bile insanın özellikle yön bulma beceresine dayanan araştırma ve keşfetme şeklinde bir bilgi birikimi vardır. Bu bilgiler sayesinde ilk insanlar resim ve basit çizimlerle yaşadığı ortamı keşfetmeye başlamıştır. Örneğin MÖ 6200’lere ait Çatalhöyük Haritası bu haritalara verilebilecek en belirgin örneklerdendir.

İlk Çağ’da Coğrafya

Orta Çağ’da Coğrafya 

Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da CoğrafyaOsmanlı’da Coğrafya

Ülkemizde Coğrafya

Soru: Fiziki coğrafyanın alt dallarından biri de biyocoğrafya olup inceleme alanı ve konuları çok geniştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi biyocoğrafyanın inceleme konusu olamaz?
A) Ormanların yeryüzündeki dağılışı ve sonuçları
B) İklimin, hayvan türlerinin dağılışına etkisi
C) Sıcaklık ve yağışa göre bitkilerin sınıflandırılması
D) Bitki hücresi ile insan hücresinin benzer ve farklı özellikleri
E) Bitki ve hayvan dağılışı arasındaki etkileşim ve sonuçları

Soru: Beşeri coğrafya yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan karşılıklı ilişkilerini ele alır. Buna göre;
l. Marmara Bölgesi'nde ahır ve besi hayvancılığının İç Anadolu'dan fazla yapılması
II. Güneydoğu Anadolu'da ulaşım faaliyetlerinin Doğu Anadolu'dan daha gelişmiş olması
lIl. Türkiye'de en fazla yağış alan bölümün Doğu Karadeniz olması
lV. Akdeniz Bölgesi'nde dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha yoğun nüfuslanması
durumlarından hangilerinin beşeri ve ekonomik coğrafyaya bağlı olaylann konusu olduğu söylenemez?

Soru: I. Litosfer, taş küre olup yer kabuğunun yapısını ve özelliklerini kapsar.
II. Atmosfer, hava küre olup atmosferin katmanlarını ve özelliklerini kapsar.
III. Hidrosfer, su küre olup yeryüzündeki suların özellikleri ve dağılışlarını ele alır.
IV. Biyosfer, cansız küre olup, yeryüzünün iç ve dış kuvvetlerle şekillenmesini ele alır,
Yukarıda atmosfer, litosfer, biyosfer ve hidrosfer tanım ve özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenemez?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi