Biyoçeşitlilik 5. Sınıf

Kategoriler: 5. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Belli bir bölgedeki tüm canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik) denir.

Biyoçeşitliliğin Önemi:

 • Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir.
 • Yeryüzündeki doğal dengeyi koruyarak dünyayı yaşanabilir hale getirir.
 • Biyoçeşitlilik: tarım alanında farklı ürünler ile beslenme sorunlarının çözülmesini sağlar.
 • Biyoçeşitlilik sayesinde bitkilerden tıp ve eczacılık alanında ilaç yapımında, mobilyacılık ve dokumacılıkta ham madde olarak yararlanılır.
 • Biyoçeşitlilikte: et ve süt üretiminde, ayrıca hayvancılıkta çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesinde de yararlanılır.

Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler:

 • İklim
 • Yeryüzü şekilleri (Ova, dağ, vadi)
 • Toprak yapısı (toprakta bulunan mineraller)
 • Yeryüzü hareketleri (deprem)
 • Coğrafi konum
 • Canlıların birbiri ile ilişkileri
 • Biyolojik faktörler (İnsan, hayvan. bitki)

Türkiye’de Biyoçeşitlilik

Türkiye: farklı yüzey şekillerine, iklimsel özelliklere, üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle birçok farklı canlı türünün yaşamasına uygun ortam sağlamıştır.

Biyoçeşitliliği ve kendine özgü canlı türleri ile dünya üzerinde önemli bir konuma sahiptir.
Türkiye’de 500’den fazla özel yaşama alanı vardır.
10.000’den fazla -› Çiçekli bitki ve eğrelti otu
400’den fazla -› Kuş
500’den fazla -› Balık
100.000’den fazla -› Omurgasız hayvan türü yaşamaktadır.

Sadece Türkiye’de Yaşayan Bazı Canlı Türleri:

Acur, gölevez, çitlenbik. iğde. yonca, taflan, hünnap, anlat, iğde, mürdümük gibi sebze ve meyveler de ülkemizin biyoçeşitliliğini arttıran biyolojik zenginliklerdir.
İnsan faaliyetleri. biyolojik etkenler,doğal afetler sonucu canlıların yaşam alanları zarar görmektedir. Birçok canlı türü yok olmakta ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Biyoçeşitlilik giderek azalmaktadır.

Bilgi: Moa kuşu ve mamut insan faaliyetleri sebebiyle, dinozorlar ise doğal afet sonucu nesli tükenen canlılardır.

Ülkemizde Yaşamış ve Nesli Tükenmiş Canlılar:

Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler:

 • Aşırı nüfus artışı ve kentleşme
 • Çevre kirliliği
 • Ev ve sanayi atıkları
 • Erozyon
 • Tarımda zirai ilaçların kullanılması
 • Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi
 • Doğal kaynakların aşırı kullanımı
 • Sulak alanların kurutulması
 • Aşırı avlanma
 • Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması
 • Bitkilerin aşırı toplanması
 • Küresel ısınma
 • Doğal afetler
 • Orman yangınları
 • GDO (Genetiği değiştirilmiş organizmalar)

Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler:

 • İnsanlar biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda ve biyoçeşitliliğin azalmasının getireceği sorunlar konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Doğal yaşam alanları koruma altına alınmalıdır.
 • Aşırı ve kontrolsüz avlanma, aşırı otlatma ve bitki toplama faaliyetlerinin yapılması engellenmeli ve sınırlama getirilmelidir.
 • Doğal yaşam alanlarının oluşturulması, organik tarımın tercih edilmesi konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
 • Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlılar için tabiat parkları oluşturulmalıdır.
 • Orman tahribatları engellenmeli, tarım ilaçları ve kimyasal madde kullanımı konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
 • Gönüllü kuruluşlar ve düzenlenen kampanyalar desteklenmeli ve insanlarda doğa ve canlı varlık bilinci oluşturulmalı.

Ülkemizde Nesli Tükenme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Canlılar:

Örnek: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyoçeşitlilik yeryüzündeki doğal dengeyi korur.
B) Biyoçeşitliliğin tarım. sağlık. ekonomi üzerinde önemli etkileri vardır.
C) Biyoçeşitlilikte en önemli faktör o bölgedeki canlı sayısının fazlalığıdır.
D)Ülkemizin en büyük zenginliği biyolojik çeşitliliktir.

ÇÖZÜM: Biyoçeşitlilikte en önemli faktör; tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğidir. Sadece canlı sayısı fazlalığı değil çeşitçe zenginlik önemlidir. Cevap C] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar