Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite video konu anlatımı 12. sınıf fizik

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite video konu anlatımı 12. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Hocalara Geldik Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite konu anlatımı

Atom teorileri

Atom altı parçacıklar

Radyoaktivite

Radyasyon kaynakları

Tamer Hoca Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite konu anlatımı

Atom Teorileri

Atom Teorileri ve Atomun Uyarılması

Hidrojen Atomunun Serileri

Büyük Patlama Teorisi

Atom Altı Parçacıklar

Radyoaktivite 341cb4157

Papatya Hoca Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite konu anlatımı

Atom Fiziği Papatya Hoca

Radyoaktivite ve Büyük Patlama Papatya Hoca

Atomlardan Kuarklara Papatya Hoca

Bu ünitede atom kavramının tarihsel gelişimi üzerinden atom kavramı açıklanıp atomun uyarılma yolları ve modern atom teorisinin önemi vurgulanacaktır. Büyük patlama teorisi ve atom altı parçacıklarının özellikleri temel düzeyde açıklanıp maddenin oluşum süreci ile madde ve antimadde kavramları üzerinde durulacaktır. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özellikleri karşılaştırılacak, radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimin nasıl olduğu açıklanacaktır. Nükleer fisyon ve füzyon olayları ile radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilecektir.

• Geçmişten günümüze atom kavramıyla ilgili düşünceler nasıl değişmiştir?
• Atomun çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar proton ve nötronlar mıdır?
Bu bölümde atomun tarihsel gelişim süreci içinde atom teorilerine yer verilerek bu teorilerin birbi- riyle ilişkili olarak geliştirildiği vurgulanacaktır. Bohr (Bohr) atom teorisinde atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramları vurgulanacaktır. Milikan’ın (Milikan) yağ damlası, Thomson’ın (Tamsın) e/m tayini, Rutherford (Ruterford) saçılması deneylerine değinilecek; atomların birbiriyle, elektron, foton ve ısıyla uyarılma şartlarının tartışılması sağlanacaktır. Heisenberg (Hayzınbörg) Belirsizlik İlkesi, kuantum sayıları, olasılık dalgası ve Schrödinger (Şördinger) dalga denklemleri ile Feza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Behram N. Kurşunoğlu’nun atom fiziği konusunda yaptığı çalışmalara değinilecektir.

Atom Kavramı
Bir maddenin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıya atom denir. Bilim insanları atomun yapısı ile ilgili çalışmalara her zaman önem vermiş, eski çağlardan bugüne kadar maddenin yapısı hep merak konusu olmuştur. Miletli Tales (Miletli Tales, MÖ 624-547) dünyanın özünün su olduğunu söylemiş, Anaxagoras (Anaksigoras, MÖ 500-428) ise maddedeki değişikliklerin maddeyi oluşturan ‘bölünmez parçacık’ların farklı biçimlerde düzenlenmesinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Empedokles (Empedokles, MÖ 484-424) maddeyi oluşturan bu bölünmez parçacıkları toprak, hava, ateş ve su olmak üzere dört element altında toplamıştır. Democritus (Demikrotus, MÖ 460-370), maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamına gelen “atomos” olarak adlandırmış ve maddelerin bölünemez taneciklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Democritus atom denilen bu bölünemez parçacıkların şekil, konum ve düzenleniş bakımından birbirinden farklı olduğunu her türlü maddenin temel yapıtaşlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Aristo (Aristo, MÖ 384-322), toprak, hava, ateş ve sudan oluşan dört element görüşünü onaylamıştır. Aristo’nun görüşleri yüzyıllar boyunca düşünce dünyasını etkisi altına almış ve sarsılması güç bir otorite hâline gelmiştir. Atomun varlığına dair ilk ciddi deneysel deliller 19. yüzyılın başında John Dalton (Con Dalton) tarafından ortaya konulmuştur. Bugüne kadar ortaya atılan atom teorileri birbiriyle ilişkili olarak geliştirilmiştir. Ortaya atılan bir teori, bir önceki teorinin eksikliklerini gidermeye çalışmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar