Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf

Soru: Türkiye’de doğal bitki örtüsü günümüzdeki görünümünü Neozoik dönemdeki sıcak ve soğuk devrelerin birbirini izlediği buzul döneminde olmuştur. Bu durumun en güzel kanıtı Mezozoik ve Neozoik dönemden kalmış kalıntı ve endemik (bölgeye özgü, yerli) bitkilerin varlığını günümüzde devam ettirmesidir.
Bu parçada Türkiye’de bitki örtüsünün dağılışı ve şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir.
A) Toprak özelliklerinin
B) Paleocoğrafik faktörlerin
C) Yer şekillerini özelliklerinin
D) İklim koşullarının
E) Beşerî faktörlerin

Soru: Ülkemiz, genel olarak bitki çeşitliliği bakımından zenginliğinin yanı sıra endemik bitki türleri bakımından da önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’de endemik bitkiler açısından zengin yerler arasında;
I. Menteşe Yöresi
II. Uludağ ve Kazdağlar
III. Tuz Gölü ve çevresi
IV. Toros Dağları
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız III   B) Yalnız IV   C) I ve II
D) II ve III   E) IIIveIV

Soru: I. Kuzey Anadolu Ormanları, yükselti, bakı ve denizelliğin etkisinin azalması gibi faktörlerin etkisiyle kendi içinde farklılık göstermektedir.
II. Karadeniz kıyısı boyunca bir şerit halinde uzanan bu alan ülkemizde orman örtüsünün en gür olduğu yerdir.
III. Batı Anadolu Ormanlarının kuzeyinde yaygın olarak görülen karaçam ve kayın ağacı, güneye gidildikçe sıcaklığın artmasına bağlı olarak ortadan kalkar.
IV. Güney Anadolu Ormanlarında yaygın olarak görülen ağaç türleri; kayın, ıhlamur, kestane ve ladindir.
Türkiye ormanlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I   B) Yalnız IV  C) I ve II
D) II ve III  E) III ve IV

Soru: Yeryüzünün en eski yerleşim alanlarından olan Anadolu topraklarındaki doğal bitki örtüsü, özellikle tarım alanı açma, yakacak olarak kullanma, aşırı otlatma ve kereste yapma gibi nedenlerle yüzyıllar içinde tahrip edilmiş yer yer ortadan kaldırılmıştır.
Yukarıda, Türkiye’deki bitki ün dağılışında etkili olan faktörlerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
A) İklim
B) Yer şekilleri
C Beşerî faktörler
D) Toprak
E) Su kaynakları

Soru:  Batı Anadolu ormanlarında,
– Kuzeyde Karaçamlar yaygın durumdayken Güney Doğu kızılçamlar görülmektedir.
– Uludağ’da görülebilen geniş yapraklı kayın ağaçları, güneye doğru gidildikçe ortadan kalkar.
Bu durumların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Nem ve yağışın artması
B) Yağış miktarının değişmesi
C) Toprağın verimsizleşmesi
D) Sıcaklığın artması
E) Yer şekillerinin engebeliğinin azalması

Soru: Relikt bitkiler, geçmiş jeolojik devirlerden günümüze kadar varlığını devam ettirmiş kalıntı bitkilerdir. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki relikt (kalıntı) bitkilere örnek gösterilebilir?
A) Göller Yöresi- Kasnak Meşesi
B) Muğla – Köyceğiz – Sığla Ağacı
C) Kaz Dağları- Kaz Dağları Köknarı
D) Bartın – Atkuyruğu Bitkisi
B Yozgat- İspir Meşesi
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar