Oluşum Entalpisi konu anlatımı video 11. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

Oluşum Entalpisi video 11. sınıf Hocalara GeldikSTANDART OLUŞUM ENTALPİSİ

Gerçekleşen olayın cinsine göre entalpi değişimleri (ısıları) farklı isimler alır. Örneğin bir maddenin yanması sırasındaki ısı değişiminden söz ediliyorsa yanma entalpisi, erimesi sırasındaki ısı değişiminden söz ediliyorsa erime entalpisi denir. Benzer şekilde tepkimenin türüne göre buharlaşma entalpisi, çözünme entalpisi, nötralleşme entalpisi, çökelme entalpisi, oluşma entalpisi gibi isimler de verilebilir.

Belirli bir basınç ve sıcaklıkta bir bileşiğin, elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine oluşum entalpisi (oluşum ısısı) denir ve ΔHf şeklinde gösterilir. 25 o C sıcaklık ve 1 atm basınçta bir bileşiğin, elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine standart oluşum entalpisi (standart oluşum ısısı) adı verilir ve ΔHf o şeklinde gösterilir. Elementlerin standart koşullarda en kararlı hâllerinin oluşma entalpisi “sıfırˮ kabul edilir. Bir mol bileşiğin enerji değişiminine molar entalpi (molar ısı) adı verilir. Standart oluşum entalpisi kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilirTepkime denklemi incelendiğinde C(k) ve O2(g)’in temel hâlde bulunan elementler olduğu görülür. Bu elementlerin standart oluşum entalpileri sıfır olduğuna göre tepkimede verilen değer CO2(g)’in oluşum entalpisidir. Farklı maddelerin oluşum entalpileri Tablo 4.2.1’de verilmiştir. Tablo 4.2.1’de bazı bileşiklerin standart molar oluşum entalpileri verilmiştir. Standart oluşum entalpilerini kullanarak bir tepkimenin standart entalpisi hesaplanabilir. Bir tepkimede ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı çıkarıldığında standart tepkime entalpisi hesaplanır.

POTANSİYEL ENERJİ-TEPKİME KOORDİNATI GRAFİĞİ

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken tepkimeye eşlik eden bir ısı değişimi oluşur. Bu ısı değişimi tepkimedeki taneciklerin potansiyel ve kinetik enerjilerinin değişimi ve dönüşümünden kaynaklanır. Maddelerin sahip olduğu enerji potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Kinetik enerji kimyasal türlerin öteleme, titreşim ve dönme hareketinden kaynaklanır (Görsel 4.2.1). Potansiyel enerji ise kimyasal türlerin birbirine göre konumu ve türler arasındaki etkileşimlerinden kaynaklanan enerjidir. Maddelerin sahip olduğu potansiyel enerji kimyasal olaylar sırasında ısı, ışık, ses, elektrik veya hareket enerjisine dönüşebilir. Kimyasal tepkimelerde potansiyel enerji zamanla değişir. Kimyasal bir tepkime olan karbonun yanması sırasında karbon atomları ve oksijen atomları arasındaki depo edilmiş potansiyel enerji (kimyasal bağ enerjisi) ışık ve ısı enerjisine dönüşür.

Bu olayda ürünlerin potansiyel enerjisi tepkimeye giren karbon ve oksijenin potansiyel enerjisinden daha düşüktür. Aradaki fark ısı olarak dışarıya verildiğinden tepkime ekzotermiktir. Tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisinden daha yüksektir. Aradaki farkın dışarıdan ısı olarak alınması gerekir, bu nedenle tepkime endotermiktir. Potansiyel enerji değişimi grafiklerinde yatay eksendeki tepkime koordinatı tepkimedeki aşamaları gösterir. Dikey eksende ise tepkimeye girenlerin ve ürünlerin toplam potansiyel enerjileri gösterilir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi